Categories
Ajankohtaista

Opintojen ohjaus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa saat opinto-ohjausta opinto-ohjaa­jilta, opetta­ja­tuu­to­reilta ja ryhmä­vas­taa­vilta sekä opetta­jilta. Opiske­li­ja­tuu­torit auttavat uutta opiske­lijaa käynnis­tämään opintonsa tehokkaasti.

Opiske­li­ja­pal­ve­luiden ja kampus­toi­mis­tojen henki­lö­kunta antaa myös neuvoja ja ohjausta kaikissa opiske­luusi liitty­vissä asioissa. Henki­lö­koh­taista ohjausta on saata­villa koko opiskeluajan.