Categories
Ajankohtaista Koulutus Koulutusuutiset Monimuoto-opinnot Muu Päiväopinnot Verkkototeutus

Opinto­tar­jonta

Opinto­ko­ko­nai­suuksia ja yksit­täisiä opintojaksoja

Avoimessa AMK:ssa on opintoja kaikilta koulu­tus­aloilta.
Opintoja on päivisin, iltaisin ja jousta­vasti opiskel­ta­vissa verkko-opintoina. Suurin osa opinnoista järjes­tetään tutkinto-opiske­li­joiden ryhmissä.

Valitse laajempia opinto­ko­ko­nai­suuksia tai yksit­täisiä opinto­jaksoja. Laajempiin opinto­ko­ko­nai­suuksiin on koottu opinto­jaksoja, jotka täyden­tävät toisiaan. Ne sovel­tuvat hyvin aikuis­opis­ke­li­jalle ammat­ti­taidon ja osaamisen täydentämiseen.

Monimuoto- ja verkko-opinnot sovel­tuvat hyvin aikuis­opis­ke­li­joille. Verkko-opintoihin voit osallistua valit­se­manasi ajankohtana ja mistä päin maailmaa tahansa. Tutustu opetus­muo­toihin näistä linkeistä:

Nonstop-opinnot ovat verkko-opintoja, jotka opiskelija suorittaa itsenäi­sesti lukukauden aikana oman aikatau­lunsa mukaan. Opintoihin voi ilmoit­tautua milloin tahansa ennen viimeistä ilmoit­tau­tu­mis­päivää. Viimeinen ilmoit­tau­tu­mis­päivä vaihtelee opintojaksoittain. 

Jos sinua kiinnos­ta­valla opinto­jak­solle ilmoit­tau­tu­minen on jo päättynyt, voit tiedus­tella vapaita opiske­li­ja­paikkoja sähkö­pos­titse avoinamk@karelia.fi.

Ilmoit­tau­tu­minen avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoihin ja opintojen maksa­minen tapahtuu alla olevista koulu­tusten linkeistä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkin­nästä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu Avoin AMK. Lisätietoja opinto­mak­suista.

Suosit­te­lemme, että käytät Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta.

Kaikille maksut­tomat opintojaksot

Harkit­setko ammattikorkeakouluopintoja?

Tutustu fysio­te­ra­peutin, sairaan­hoi­tajan, sosio­nomin tai trade­nomin koulu­tukseen ja ammattiin. Luo mielikuva siitä, millaista työskentely fysio­te­ra­peuttina, sairaan­hoi­tajana, tervey­den­hoi­tajana, sosio­nomina tai trade­nomina voi olla. 

Minustako fysio­te­ra­peutti? 2 op V Nonstop
Minustako sairaan­hoitaja? 2 op V Nonstop
Minustako tervey­den­hoitaja? 2 op Nonstop
Minustako sosionomi? 2 op V Nonstop
Minustako liike­ta­louden tradenomi? 2 op V Nonstop

Opiskelun ja urasuun­nit­telun tueksi

Löydä uusia työkaluja ja vaihtoehtoja henki­lö­koh­taisen urasuun­nit­telun tueksi. Tunnista ja vahvista omia vahvuuk­siasi oppijana. Tutustu erilaisiin opiske­lu­ta­poihin ja tiedonhankintaan. 

Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään 1 op V Nonstop
Opiske­lu­taidot 1 op V Nonstop
Tiedon­han­kinnan perusteet 1 op V Nonstop

Vuoro­vai­kutus työyhteisössä

Nykyään jokainen työnantaja haluaa tiimiinsä työnte­kijän, jolla on hyvät vuoro­vai­ku­tus­taidot.
Mitä hyvillä vuoro­vai­ku­tus­tai­doilla tarkoi­tetaan? Ja miten niitä voi kehittää?

Vuoro­vai­kutus työyh­tei­sössä 3 op V

Matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan kehit­tä­misen lähtökohtia

Asiakas­läh­töinen palve­lujen kehit­tä­minen on tätä päivää! Saat uusia näkökulmia matkailuun, asiak­kaiden huomioi­miseen sekä erilaisten tapah­tumien järjes­tä­miseen. Opinnot sopivat eri alojen yrittä­jille, työnte­ki­jöille ja yhtei­söille sekä kaikille kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille.

Kurkista kestävään matkailuun 2 op V Nonstop
Pala palve­lu­muo­toilua 2 op V Nonstop
Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa 2 op V Nonstop

Ilmas­ton­muutos

Löydä uusia keinoja edistää ilmas­to­myön­teistä toimintakulttuuria. 

Ilmas­to­viisaan toiminnan perusteet 5 op V

Kierto­talous

Mitä kierto­talous tarkoittaa ja miten se voi auttaa ratkai­semaan kulutuksen ongelmia?
Luo näkemys käytännön toimista, joita eri toimia­loilla voidaan tehdä kierto­ta­louden edistämiseksi. 

Kiertotalous.nyt 3 op V Nonstop

Näkökulmia biota­louteen

Tutustu biota­louden osa-alueisiin ja proses­seihin, Suomen biota­lous­stra­te­giaan sekä biota­louden mahdol­li­suuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia biota­louteen 2 op V Nonstop

Studies in English

Colla­bo­rative Problem Solving in Multi­disciplinary Networks 5 cr V
Ethics in Telere­ha­bi­li­tation 1 cr V Nonstop

UUSI!
Etäte­ra­pia­pal­ve­luiden asian­tuntija 30 op

Koulu­tuk­sessa perehdyt etäte­ra­pioissa hyödyn­net­täviin teknisiin ja digitaa­lisiin välineisiin käytännöin kokeiluin ja testauksin. Perehdyt virtu­aa­liym­pä­ris­tössä tapah­tuvaan eri ikäisten verkko­vuo­ro­vai­ku­tukseen ja -ohjaukseen.

Koulutus on tarkoi­tettu kaikille terapia-alan tutkinnon suorit­ta­neille ammattilaisille.

Lue lisää >>

UUSI!
Työky­ky­koor­di­naattori 10 op

Haluatko lisätä osaamistasi työky­vystä, työllis­ty­mi­sestä, kuntou­tuk­sesta ja monia­lai­sesta yhteis­työstä?
Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun 10 op:n kokonaisuus sopii henki­löille, jotka työsken­te­levät esimer­kiksi työter­veys­huol­lossa, SOTE-keskuk­sissa, TE-palve­luissa, oppilai­tok­sissa tai HR-tehtä­vissä ja joiden pohja­kou­lutus on korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto.

Lue lisää >>

UUSI!
Venäjän aakkoset

Aloita venäjän opinnot aakko­sista ja opi samalla paljon muutakin.

Opi venäjän aakkoset – ja jotain muutakin 1 op V Nonstop

UUSI!
Kulttuu­ri­hy­vin­vointi

Mitä kulttuu­ri­hy­vin­voin­ninlla tarkoi­tetaan ja miten sitä voi hyödyntää? Tunnista omat mahdol­li­suutesi kulttuu­ri­hy­vin­voinnin edistäjänä ja miten sitä voidaan toteuttaa käytännössä. 

Mitä on kulttuu­ri­hy­vin­vointi? 3 op V
Minä kulttuu­ri­hy­vin­voinnin mahdol­lis­tajana 2 op V

UUSI!
Sairaan­hoi­tajan etävastaanotto

Etähoi­tajuus on jo tätä päivää. Opiskele verkossa etähoi­ta­juutta ja hanki uutta osaamista itsellesi. Haasta itsesi uusi toimintatapoihin. 

Sairaan­hoi­tajan etävas­taanotto 5 op V

UUSI!
Verkko­vuo­ro­vai­kutus

Sote-palve­luissa siirrytään enene­vässä määrin verkko­vä­lit­teisiin etäkäyn­teihin, etävas­taan­ot­toihin ja konsul­taa­tioihin. Kehity verkko­vuo­ro­vai­ku­tuksen osaajana opinto­jakson osassa 1 ja syvennä verkko­vuo­ro­vai­ku­tuksen osaamistasi opinto­jakson osassa 2. Näin varmistat etätyös­ken­telyn onnis­tu­misen ja vahvistat omia verkkovuorovaikutustaitojasi!

Verkko­vuo­ro­vai­kutus 1, 2 op V
Verkko­vuo­ro­vai­kutus 2, 3 op V

UUSI
Haastavat asiakas­ti­lanteet sote-alalla

Opi ennakoimaan ja sitä kautta ehkäi­semään haastavien asiakas­ti­lan­teiden synty. Tunnista myös oma toimintasi ja sen vaikutus tilanteisiin. 

Haastavat asiakas­ti­lanteet sosiaali- ja tervey­sa­lalla 5 op V

UUSI!
Ammatil­lisuus ja etiikka sosiaali- ja terveysalalla

Mitä ammatil­lisuus sote-alalla tarkoittaa? Millaisia eettisiä ongelmia alalla voi esiintyä? Millaisia tulevai­suuden näkymiä sote-alan ammateissa on? 

Sote-alan ammatil­lisuus ja etiikka 2 op V

UUSI!
Asiakas aktii­visena toimijana sote-palveluissa

Opi tuntemaan sosiaali-, terveys- ja kuntou­tus­pal­ve­luiden kokonaisuus ja palve­lu­ra­kenteet. Opi selvit­tämään asiakkaan palveu­tarpeet ja tarjolla olevat palvelut. Perehdy asiakkaan oikeuksia ja velvol­li­suuksia ohjaavaan lainsäädäntöön. 

Asiakas aktii­visena toimijana sote-palve­luissa 3 op V

UUSI!
WordPress-julkai­su­jär­jes­telmä

Opi käyttämään WordPress-julkai­su­jär­jes­telmää oman tai yrityksen kotisivukäytössä!

WordPress-julkai­su­jär­jes­telmä 3 op V

Graafinen suunnittelu ja työvä­lineet verkko-opintoina

Perehdy graafisen suunnit­telun ohjelmiin, perus­toi­min­toihin, käyttö­tar­koi­tuksiin sekä typogra­fiaan, värioppiin ja sommitteluun. 

Gimp-kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelma graafi­sessa suunnit­te­lussa 2 op V
Julkaisun taitto Adobe Indesign CC 3 op V
Adobe Photoshop, graafisen suunnit­telun välineenä 3 op V
Adobe Illustrator 3 op V
Tiedon visua­li­sointi 3 op V
Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely 1, 3 op V
Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely 2, 3 op V
Typografia 3 op V
Graafisen alan sommittelu ja värioppi 3 op V
Sosiaa­lisen median välineet 3 op V

Tunnista ja tuotteista osaamisesi

Osaatko kertoa muille, mitä osaat ja missä olet hyvä?
Tule tutus­tumaan itseesi ja mahdol­li­suuk­siisi! Kuka olet ja mihin kaikkeen pystyt? Mitä sinulla on tarjot­tavana maail­malle ja mitä maailma voi tarjota sinulle? Jotta voit markki­noida omaa osaamistasi, sinun on ensin tunnis­tettava taitosi, tietosi ja erityis­piir­teesi. Opit pukemaan nämä sanoiksi, kuviksi tai tarinoiksi sekä havait­semaan menes­tys­te­kijäsi tulevaisuudessa. 

Opinnot toteu­teaan nonstop-opintoina, joten voit suorittaa ne oman aikataulusi mukaan syyslu­ku­kauden aikana. 

”Tehtävät oli oikeasti suunni­teltu meitä itseämme varten, saimme miettiä missä olemme nyt ja minne haluamme päästä. Tehtävät olivat mielen­kiin­toisia ja laittoivat pohtimaan omaa osaamista ja kehittymistä.”

Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op V Nonstop

Kehity kirjoit­tajana

Kirjoi­tus­vies­tinnän taidoilla saat käytännön hyötyä niin opiskeluun kuin työelä­määnkin. Opinto­jak­soilla kerrataan oikein­kir­joi­tukseen ja tyyliin liittyviä asioita, harjoi­tellaan erilaisten tekstien ja asiakir­jojen kirjoit­ta­mista sekä pereh­dytään kirjoi­tus­pro­sessin hallintaan.

Kehity kirjoit­tajana – Kohti korkea­kou­lu­ta­soista rapor­tointia 2 op V

Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matematiikka

Tähtäätkö insinööri (AMK) -tutkintoon johtavaan koulu­tukseen? Valmen­taudu ja kertaa matema­tiikkaa!
Opintoihin on nonstop-ilmoit­tau­tu­minen eli voit suorittaa opinnot halua­massasi aikatau­lussa syyslu­ku­kauden aikana. 

Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matema­tiikka 1, 1 op V Nonstop
Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matema­tiikka 2, 1 op V Nonstop
Insinöö­rio­pin­toihin valmentava matema­tiikka 3, 1 op V Nonstop

Raken­nus­ter­veys­asian­tuntija

Korjaus­ra­ken­ta­misen opinnot ovat pakol­lisia opintoja, jos haet vastaa­vaksi työnjoh­ta­jaksi korjaus­ra­ken­nus­koh­teeseen. Sisäl­löl­li­sesti opinnot ovat osa raken­nus­ter­veys­asian­tun­ti­ja­kou­lu­tuksen vaadittua tutkintosisältöä. 

LVI-korjaus­ra­ken­ta­minen 3 op L
LVI-kunto­tut­ki­mukset 4 op L
Kosteus­vau­rioiden korjaa­misen rakenne- ja tuotan­to­tek­niikka 4 op V

Tieto­mal­lin­ta­minen

Hyödynnä tieto­mallien mahdol­li­suuksia rakennusuhankkeissa.

Tekla Struc­tures ja yleiset tieto­mal­li­vaa­ti­mukset (YTV2012) 5 op V

Hiili­ja­lan­jälki

Tunnetko yrityksen ympäris­tö­joh­ta­mista, elinkaa­ria­na­lyysiä ja hiili­neut­raa­li­suutta käsit­te­levät standardit?

Hiili­ja­lan­jälki ja päästö­kom­pen­saatiot 5 op (YAMK) V

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamissalkku 

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salkku on laaja opinto­jak­sojen kokonaisuus, joka sisältää monipuo­li­sesti opinto­jaksoja usean korkea­koulun tarjon­nasta verkko-opintoina. Osaamis­salkku on tarkoi­tettu kaikille biota­lou­desta kiinnos­tu­neille pohja­kou­lu­tuk­sesta ja osaami­sa­lasta riippu­matta. Suori­te­tuista opinto­ko­ko­nai­suuk­sista on mahdol­lista hakea digitaa­linen Open Badge -osaamismerkki.

Näkökulmia biota­louteen 2 op V Nonstop
Ilmas­to­viisaan toiminnan perusteet 5 op V
Kestävä johtajuus 5 op V (YAMK)
Hiili­ja­lan­jälki ja päästö­kom­pen­saatiot 5 op V (YAMK)
Uusiu­tuvat energian lähteet ja niiden käyttö 5 op V Nonstop
Johdanto Suomen metsä­ta­louteen 3 op V
Metsäe­nergia 5 op V Nonstop
Kurkista kestävään matkailuun 2 op V Nonstop
Green Care perusteet 5 op V
Green Care II – luonto­pe­rus­taisten palve­luiden ohjaus­osaa­minen 5 op V

Tutustu Biota­lous­asian­tun­tijan osaamissalkkuun >>

Metsä­talous Suomessa

Perehdy yleisimpiin metsän­hoidon menetelmiin ja ymmärrä metsän arvon, metsä­hoidon kannat­ta­vuuden ja metsä­suun­nit­telun perusteet. Hallitse metsä­polt­toai­neiden tuotanto- ja käyttömahdollisuudet. 

Johdanto Suomen metsä­ta­louteen 3 op V
Puunhan­kinnan perusteet 3 op V Nonstop
Metsä­tuhot 2 op V
Metsikön kasva­tuksen kannat­ta­vauus 5 op V
Metsäe­nergia 5 op V Nonstop

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka

Tutustu palve­lu­pro­sessien automa­ti­sointiin ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan menetelmiin. 

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan mahdol­li­suudet 2 op V Nonstop
Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka 5 op V
RPA Business Case 5 op V Nonstop

Palve­lujen robotisaatio

Millaisia muutoksia digita­li­saatio tuo mukanaan työhn ja yhteis­kuntaan?
Tutustu myös tekoaälyn perus­teisiin, digita­li­saa­tioon liittyvään tieto­suojaan ja -turvaan sekä eetti­siiin kysymyksiin, joita tulee huomioida uuden tekno­logian käyttöönotossa. 

Palve­lujen roboti­saatio 5 op V

Työkaluja kehit­tä­mis­työhön

Lean Six Sigma -menetel­millä hiotaan prosessit kuntoon! Niiden avulla voi toimia­lasta riippu­matta parantaa tuotteiden ja palve­luiden laatua, alentaa kustan­nuksia sekä säästää aikaa. Asiak­kaiden ja henki­löstön tyyty­väisyys lisääntyy ja ennen kaikkea yrityksen tulos paranee. Nyt voit tutustua Lean-menetelmään avoimen amk:n opintojaksolla. 

Lean Six Sigma Yellow Belt 2 op V

Opi käyttämään ja sovel­tamaan erilaisia ideoin­ti­me­ne­telmiä sekä innovointia tukevia tieto­tek­nisiä työvälineitä.

Innovaa­tio­toi­minta 3 op (YAMK) V

Monia­laiset kehit­tä­misen ja johta­misen opinnot

Ketterän kehit­tä­misen työkaluja, kokei­le­mista ja innovointia.
Ajankoh­taiset opinto­jaksot johdat­tavat sinut innova­tii­viseen ja osallis­tavaan johta­mis­tapaan. Ota uudet työkalut käyttöön!

Nämä opinnot voidaan sisäl­lyttää myös YAMK-tutkintoon. 

Lean-ajattelu 5 op V
Palve­lu­muo­toilu 5 op V

Rekry­toinnin uudet tuulet

Tällä opinto­jak­solle saat perus­tiedot ja valmiudet rekry­toin­ti­pro­sessiin. Opinnot antavat mahdol­li­suuden yritysten henki­lös­tölle osaamisen kasvat­ta­miseen esimies­tai­doissa ja rekry­toin­ti­pro­sessin läpiviennissä. 

Rekry­toinnin uudet tuulet 5 op (YAMK) V

Huomisen lähie­simies – johta­misen uudet käytänteet

Ota haltuun lähie­si­mies­työssä tarvit­tavat uudet taidot.
Opinnot ovat osia YAMK-tutkin­noista ja edellyt­tävät vähintään opistoasteen tutkintoa.
Opinto­jak­soihin sisältyy työelämän organi­saa­tioihin liittyviä tehtäviä, joten on suosi­tel­tavaa, että opiske­li­jalla on työelämäkokemusta. 

Strate­ginen johta­minen 15 op
Ennakoivan johta­mis­työs­ken­telyn menetelmät 5 op (YAMK) V
Management Tools and Techniques 5 op (YAMK) V
Kestävä johtajuus 5 op (YAMK) V

Henki­lös­tö­joh­ta­minen
Henki­lös­tö­re­surssien johta­minen 5 op (YAMK) M
Moninai­suuden johta­minen 5 op (YAMK) V
Ikämo­ni­nai­suuden johta­minen 5 op (YAMK) V
Haastavien tilan­teiden henki­lös­tö­hal­linto 5 op (YAMK) M
Rekry­toin­ninen uudet tuulet 5 op (YAMK) V
Tiedolla johta­minen 5 op (YAMK) M

Esimiestyö ja johtaminen

Kehity esimiehenä ja vahvista henki­lös­tö­joh­ta­misen osaamista. 

Esimies­vies­tintä 3 op V
Johta­minen ja esimiestyön perusteet 3 op M
Valmentava johta­minen 5 op V

Digitaa­linen markkinointi

Mitä digitaa­linen markki­nointi tarkoittaa? Mitä sillä voidaan saada aikaan ja mitkä ovat kanavia? Mikä datan merkitys markki­noinnin päätök­sen­teossa ja tulosten mittaamisessa?

Opinto­jakson aikana saat vastauksia näihin kysymyksiin. Lisäksi osaat määri­tellä asiakas­per­soonat ja valita sopivat kanavat ja viestit asiakkaan digitaa­lisen ostopolun eri vaiheisiin. Opit tuntemaan Facebookin ja Googlen mahdol­li­suudet markki­noinnin näkökulmasta. 

Facebook ja GoogleAds-mainonnan perusteet 3 op V
Verkko­kaupan perus­ta­minen ja markki­nointi 5 op V

Menestyvä liike­toi­minta ja yrittäjyys

Ajankoh­tainen tieto­pa­ketti, joka tarkas­telee yritys­toi­minaa useista eri näkökul­mista toimia­lasta riippumatta. 

Brand Management 3 op V
Osuus­toi­minnan perusteet 5 op V
Palve­lujen markki­nointi 3 op M
Markki­noin­nilla menes­tykseen 5 op V
Sales Excel­lence in B2B 5 cr M
Talous­ma­te­ma­tiikka 5 op V
Valmiin liike­toi­minnan mahdol­li­suudet 5 op V Nonstop

Kauppa ja yrittäjyys 

Hanki laaja kuva kaupan alasta ja yrittä­jyy­destä!
Voit opiskella verkko-opintoina K-kauppias­liitto ry:n sisäl­töjen mukaiset Kauppa- ja yrittä­jyy­so­pinnot. Näistä opinnoista on hyötyä vastuul­li­sissa kaupan töissä ja jos suunnit­telet kauppiaan uraa.

Kaupan toimin­taym­pä­ristö ja kilpai­lu­keinot 5 op V
Osaston henki­löstön ja myynnin johta­minen 5 op V
Tunnus­luvut ja johta­minen 5 op V

Koulu­laisen hyvin­voinnin, terveyden ja toimin­ta­kyvyn edistäminen

Opinto­ko­ko­nai­suu­dessa paneu­dutaan koului­käisen lapsen ja nuoren kasvuun, kehit­ty­miseen ja sen tukemiseen. Ensim­mäinen opinto­jakso ”Kehittyvä koulu­lainen” soveltuu sosiaali- ja tervey­salan työnte­ki­jöille sekä koului­käisten parissa työsken­te­le­ville. Muut opinto­jaksot on suunnattu fysio­te­ra­peu­teille syven­tämään tietä­mystä koului­käisten kanssa työskentelystä.

Kehittyvä koulu­lainen 5 op V
Koului­käinen fysio­te­ra­piassa 5 op V
Fysio­te­ra­peutin työym­pä­ristönä koulu 5 op

Tervey­den­huolto normaa­lio­lojen häiriö­ti­lan­teissa ja poikkeusoloissa

Viran­omai­syh­teistyön ja valmius­suun­nit­telun merkitys erilai­sissa häiriö­ti­lan­teissa, kuten suuron­net­to­muuk­sissa tai poikkeusoloissa. 

Tervey­den­huolto normaa­lio­lojen häiriö­ti­lan­teissa ja poikkeus­o­loissa 2 op V Nonstop

Seksu­aa­lisuus ja seksu­aa­li­ter­veyden edistäminen

Osaamis­ko­ko­naisuus johdattaa sinut seksuaali- ja lisään­ty­mis­ter­veyden perus­teisiin sekä seksu­aa­li­neu­von­tatyön periaat­teisiin. Perehdy seksu­aa­lioi­keuksiin ja ihmisen elämän­kulkuun liittyvän seksu­aa­li­suuden kehit­ty­miseen sekä lisään­ty­mis­ter­veyden fysio­lo­giaan. Ota haltuun seksu­aa­li­neu­vonnan mallit ja niiden käyttö. Tutustu erilaisiin elämän­ti­lanne, terveys- tai kehityk­sel­lisiin muutoksiin, joissa seksuaali- ja lisään­ty­mis­ter­veyden kysymykset nousevat esille. 

Seksu­aa­li­ter­veyden perusteet 5 op V
Ammatil­linen ja eettinen seksu­aa­liohjaus 5 op V
Elämän­kriisien ja sairauksien vaikutus seksu­aa­li­ter­veyteen 5 op V

Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sähköiset palve­lu­jär­jes­telmät ja sähköiset apuvä­lineet ovat osin jo nyt arkea ja niiden käyttö lisääntyy koko ajan. Opinnoissa käsitellään sosiaali- ja tervey­salan sähköisiä palveluja, niiden hyödyn­tä­mistä ja sovel­ta­mista asiakas­työssä. Lisäät ymmär­rystä asiakas­läh­töi­syyden ja moniam­ma­til­lisen yhteistyön merki­tyk­sestä sähköisten palve­luiden kehit­tä­mi­sessä, toteut­ta­mi­sessa ja arvioimisessa. 

Asiakas­läh­töiset sähköiset sote-palvelut 5 op V
Sähköiset palvelut asiakas­työssä 5 op V

Green Care

Green Care (GC) on luontoon ja maaseu­tu­ym­pä­ristöön liittyvää ammatil­lista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvin­vointia ja elämän­laatua. Toimin­nassa käytetään erilaisia eläin- ja luontoa­vus­teisia menetelmiä. Toiminta sijoittuu usein luonno­nym­pä­ristöön tai maati­lalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristössä. 

Green Care II -opinnoissa voit suunni­tella oman ammat­tialasi luonto­pe­rus­taista toimintaa, jossa huomioidaan kokemuk­sel­lisuus, vastuul­lisuus, turval­li­suus­te­kijät ja luonnon hyvin­voin­ti­vai­ku­tukset eri kohderyhmille. 

”Opinnot ovat vahvasti tukeneet ja auttaneet tunnis­tamaan luonnon hyvin­voin­ti­vai­ku­tuksia ja moninai­suutta useasta eri näkökulmasta.”

Green Care perusteet 5 op V
Green Care II – Luonto­pe­rus­taisten palve­luiden ohjaus­osaa­minen 5 op V

Sosiaali- ja tervey­salan opintoja

Nopeasti muuttuva sosiaali- ja terveysala vaatii jatkuvaa kouluttautumista. 

Fysio­te­rapia
Fysio­te­ra­piay­rit­täjyys 3 op V
Ikäih­misen aktii­vinen arki 5 op V
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op V
Kuntou­tuksen menetelmät 5 op V
Lantio­pohjan toimin­ta­häiriöt tutuksi 5 op V
Tuki- ja liikun­tae­li­non­gelmien fysio­te­rapia 5 op V
Unesta voimaa! 5 op V

Hoitotyö
Ehkäisevä mielen­terveys- ja päihdetyö 5 op V
Ensiavun perusteet 1 op M
Kirjatun tiedon hyödyn­tä­minen, tiedolla johta­minen 2 op V
Pallia­tii­visen hoidon lähtö­kohdat ja toimin­taym­pä­ristöt 5 op V
Sairaan­hoi­tajan etävas­taanotto 5 op V
Sairaan­hoi­tajan vastaan­ot­totyö ja ohjaus­toi­minta 5 op V

Sosiaa­liala
Etiikkaa sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa 1 op V
Lasten­suo­jelun sijais­huolloin erityis­ky­sy­myksiä 5 op V
Lähisuh­de­vä­ki­valta 2 op V
Voima­va­ra­läh­töinen työote huoltajien kanssa 5 op V

Maahan­muut­ta­jille sopivat suomen­kielen opinnot 

Asiakir­joit­tajan suomi 5 op V
Media­suomi 3 op V
Työelämän suomi 6 op V
Kahville! Kieli­kahvila 1, 2 op V
No niin, mitäs tänään? Kieli­kahvila 2, 2 op V

Kielio­pinnot

Welcome to boost your English skilss! Tule kertaamaan englannin kielen perus­teita kanssamme. Harjoit­te­lemme yleis­kielen sanastoa ja raken­teita suulli­sesti ja kirjal­li­sesti sekä verkko­ta­paa­mi­sissa että itsenäi­sesti. Nämä opinnot suori­tet­tuasi olet valmiimpi jatkamaan englannin opiskelua avoimen amk:n valmen­ta­valla opinto­jak­solla English Refresher. 

Boost Your English Skills! 3 op V

Jos epäilet, etteivät ruotsin tai englannin kielen taitosi ole vielä hallussa, niin nyt ne väännetään rauta­lan­gasta! Kertaa ruotsni ja/tai englannin keilen perus­kie­lioppia itsenäi­sesti verkko-opintoina. 

Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruotsia 3 op V
English Refresher 3 op V

Venäjän kielen opiskelu alkaa aina aakko­sista. Jo pelkästä kirjainten tunte­mi­sesta on hyötyä: osaat tulkita vaikkapa venäjän­kie­lisiä kylttejä ja ymmärrät hiukan ilmoi­tuksia ja mainoksia.

Tällä opinto­jak­solla perehdyt venäjän aakkosiin pätkä kerrallaan, eikä sinulla siis tarvitse olla minkään­laista aiempaa osaamista venäjän kielestä. Классно – Huippua, saat aloittaa ihan puhtaalta pöydältä!

Opi venäjän aakkoset – ja jotain muutakin 1 op V

Preppaa ja testaa työelä­mässä tarvit­tavaa kielitaitoa. 

Goethe TestPRO työelämän saksan verkko­kie­li­testi 1 op V

Kehitä kieli­tai­toasi itsenäi­sesti opiskellen. Opintoihin on nonstop-ilmoit­tau­tu­minen eli opiskelija voi aloittaa opinnot milloin vain lukukauden aikana. Viimeinen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on opintokohtainen. 

Media­saksa 3 op V
Media­venäjä 3 op V
Tekstin­kä­sit­telyä venäjäksi 3 op V

Tutki­mus­me­ne­telmät ja -etiikka

Opiskele tilas­tol­listen ja tutki­mus­me­ne­telmien perusteet verkko-opintoina. Sisäl­töinä mm. laadul­linen ja määräl­linen tutkimus sekä taulu­kointi, graafinen esittä­minen, tunnus­luvut ja korrelaatio.

Tilas­tol­liset menetelmät 3 op V
Tutki­muk­sel­lisen opinnäy­tetyön menetelmät 2 op V

Perehdy tutki­muse­tiikan perus­teisiin, hyvään tieteel­liseen käytäntöön, ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opinnäy­te­töiden eettisiin suosi­tuksiin, etiikkaan tutki­muksen suunnit­te­lussa, toteut­ta­mi­sessa ja tulosten jakami­sessa sekä sensi­tii­visten aineis­tojen anony­mi­sointiin. Opinnot voidaan sisäl­lyttää myös YAMK-tutkintoon. 

Tutkimus- ja kehit­tä­mis­osaa­minen 2: Tutki­muse­tiikka 1 op V

Tarvit­setko työelämän lupakorttia?

Hygienia- ja annis­ke­lu­passin voi suorittaa vaihtoeh­toi­sesti
1) osallis­tu­malla lähio­pe­tukseen ja tenttiin tai
2) itsenäi­sesti opiskellen ja osallis­tu­malla tenttiin. 

Hygie­nia­passi – Majoitus- ja ravit­se­mis­ti­lojen hygienia 1,5 op M
Annis­ke­lu­passi – Alkoho­li­juomien lainsää­däntö 1 op M


Avoimen amk:n opiske­li­joiden tarinoita

Pauli – Meissä kaikissa asuu luonto­tie­teilijä
Irina – Periaat­teena jatkuva kehitys
Joona – Jääkiek­koilija trade­no­mio­pin­noissa
Piia – Polkuo­pin­noilla haaveesta tuli totta
Päivi – Polkuo­piskelu on loistava väylä
Anna – Luonto­mat­kailun poluille polkuo­pin­tojen kautta
Nelli – Ikäosaa­misen YAMK-polkuo­pin­noissa yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa
Tero – Johta­misen opinnoilla malleja arjen esimiestyöhön!