Opiske­li­jaksi

Ylihuo­misen osaaminen on tietoa ja tekoja sekä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Meillä Kareliassa saat tarvit­semasi osaamisen, jonka avulla työllistyt ammat­ti­lai­seksi ja ylihuo­misen työelämän kehit­tä­jäksi.

Miksi Kareliaan kannattaa hakea?

1. Karelian tutkin­nolla työllistyt. Karelian tutkinnot on suunni­teltu työelämän tarpeisiin, ja antavat sinulle erinomaisen tilai­suuden näyttää osaamisesi työelämässä.

2. Kareliassa opiskelusi on sujuvaa. Opintojen etene­mistä seurataan, ohjaus on tasokasta, ja halutessasi opiskelet ympäri vuoden.

3. Kareliassa olet osa yhteisöä. Meitä arvos­tetaan yhtei­söl­lisenä opiske­lu­paikkana, jossa opiske­li­joiden hyvin­vointi on tärkeää. Opiske­lu­ryhmien sopiva koko ja monipuo­liset opiskelun tavat varmis­tavat viihtymisesi.

4. Harjoit­telet kotimaassa ja ulkomailla. Yli 100 suoma­laista yritys­kump­pania ja 200 kansain­vä­listä yritys- ja korkea­kou­lu­kump­pania takaavat mielekkään harjoit­te­lu­ko­ke­muksen ja loistavat mahdol­li­suudet kansainvälistyä.

5. Ennen opintoja hanki­tulla osaami­sellasi lyhennät opiske­luai­kaasi. Aikai­semmin hankittu osaamisesi otetaan opinnoissasi huomioon tutkintosi vaati­muksiin sopivalla tavalla.

Lähde: AVOP-kysely valmis­tu­neille 2021, OKM/Vipunen

Mitä opiskelet Kareliassa?

Kareliassa voit opiskella AMK-tutkinnon seitse­mällä eri koulu­tusa­lalla. Valitse opiskelun tavaksesi päivä­to­teutus, monimuo­to­to­teutus tai verkko­to­teutus. Monimuo­to­to­teu­tuk­sessa opiskelu on osittain mahdol­lista työn ohessa. Verkko­to­teu­tuk­sessa opiskelet verkossa.

 Luvassa on monipuo­lisia opinto­ko­ko­nai­suuksia, oppimi­sym­pä­ristöjä ja työhar­joit­te­lu­jaksoja. Saat tilai­suuden myös opiskeluun ja harjoit­teluun ulkomailla.

Kulttuu­riala

Medianomi

Matkailu ja palvelut

Restonomi, monimuo­to­to­teutus

Ylemmät AMK-tutkinnot

Karelian ylempi AMK-tutkinto on tarkoi­tettu jo työelä­mässä oleville korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan.

Tiesithän, että YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoi­suuden julkiseen virkaan kuin yliopis­toissa suori­tettu ylempi korkea­kou­lu­tut­kinto. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joten opiskelu onnistuu työn ohessa. Sinun pohja­kou­lu­tuksesi ja tutkinnon jälkeinen työko­ke­muksesi vaikut­tavat hakukelpoisuun.

Trade­no­meille, resto­no­meille, medianomeille

Karelia YAMK Markkinointitoimisto Tovari Valokuva2

Johta­minen ja liiketoimintaosaaminen

Insinöö­reille, metsätalous-insinööreille

Tietokoneen näyttö, jossa esitettynä dataa

Tekno­lo­giao­saa­misen johta­minen
Älykäs tuotanto


Kuinka haet Kareliaan?

Kaikki hakemi­sesta

Sivulta löydät tiedot hauista ja opiskelijavalinnasta.

Hakija­pal­velut

Ota yhteyttä!

Tutustu opinto-oppaaseen

Opinto-oppaasta löydät tutkin­tojen opetus­suun­ni­telmat, opintojen kuvaukset ja niiden vuosit­tainen eteneminen.

Omalla tieto­ko­neella onnistut

Kareliassa opiskelet omalla tieto­ko­neellasi turval­li­sesti ja jousta­vasti. Saat käyttöösi sähköiset oppimi­sym­pä­ris­tömme ja palve­lumme omalta kotisoh­valtasi käsin.

Karelian kampuk­silla viihdyt

Katso tästä 360-esityk­sestä miltä kampuk­semme näyttävät!

Muita opiske­lu­mah­dol­li­suuksia

Kareliassa on tutkintoon johtavien koulu­tusten lisäksi tarjolla paljon kaikille avointa opetusta ja joustavia itseo­pis­ke­lu­mah­dol­li­suuksia. Monipuo­lisen tarjon­tamme avulla hankit itsellesi lisäkou­lu­tusta, edistät ammatil­lista kehit­ty­mistäsi tai vain opiskelet sinua kiinnos­tavia asioita.

Avoin AMK

Avoimessa voit opiskella AMK- ja YAMK-tutkin­toihin kuuluvia opintoja. Opiskelu avoimessa on saman­laista kuin ammat­ti­kor­kea­koulun opiskelu yleensä.

Maistiais­kurssit

Maistiais­kurs­silla pääset tutus­tumaan sinua kiinnos­tavaan koulu­tukseen itsenäi­sesti verkko­kurs­silla, jonka voit aloittaa milloin sinulle sopii.

Polkuo­piskelu

Polkuo­pinnot ovat hyvä vaihtoehto silloin, jos tähtäät tutkinto-opintoihin. Opiskele ensim­mäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa