Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­jaksi

Ylihuo­misen osaaminen tietoa ja tekoja sekä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Näistä ainek­sista raken­netaan tulevai­suuden ainut­laa­tuisia ratkaisuja ja palveluja työelämän tarpeisiin. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta saat tarvit­semasi osaamisen, jonka avulla työllistyt ammat­ti­lai­seksi ja ylihuo­misen työelämän kehittäjäksi.

AMK-tutkinnot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa voit opiskella amk-tutkinnon seitse­mällä eri koulu­tusa­lalla. Englan­niksi voit opiskella kahdessa eri koulu­tuk­sessa. Opetusta järjes­tetään päivä­to­teu­tuksena, monimuo­to­to­teu­tuksena sekä verkko­to­to­teu­tuksena. Monimuo­to­to­teu­tuk­sessa opiskelu on mahdol­lista työn ohessa. Verkko­to­teu­tuk­sessa kaikki opiskelu on mahdol­lista verkon välityksellä.

Sinulle tehdään opintojen alussa henki­lö­koh­tainen opiske­lusuun­ni­telma (hops), jossa huomioidaan mahdol­linen aiemmin hankittu osaamisesi. Luvassa on monipuo­lisia opinto­ko­ko­nai­suuksia, oppimi­sym­pä­ristöjä ja työhar­joit­te­lu­jaksoja. Saat tilai­suuden myös opiskeluun ja harjoit­teluun ulkomailla.

Haussa 5. – 19.1.2022 olevat AMK-tutkinnot

Haussa 16. – 30.3.2022 olevat AMK-tutkinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto on tarkoi­tettu jo työelä­mässä oleville korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan.

  • Yamk-tutkinnon laajuus on 60–90 opintopistettä. 
  • Yamk-tutkinto tuottaa saman kelpoi­suuden julkiseen virkaan kuin yliopis­toissa ja muissa tiede­kor­kea­kou­luissa suori­tettu ylempi korkeakoulututkinto.
  • Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa on keski­määrin kaksi lähipäivää kuukau­dessa. Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen -koulutus on mahdol­lista opiskella kokonai­suu­dessaan verkossa.
  • Opiskelu onnistuu myös työn ohessa.
  • Hakukel­poi­suuden saa koulu­tus­koh­tai­sesti määri­tel­lyllä pohja­kou­lu­tuk­sella sekä tutkinnon jälkei­sellä kahden vuoden työkokemuksella.

Haussa 16. – 30.3.2022

Hakeminen

sivulta löydät tiedot yhteis­ha­kujen ajankoh­dista, valin­ta­ko­keista ja opiske­li­ja­va­linnan tulosten ilmoit­ta­mi­sesta hakijoille.

Hakija­pal­velut

palvelee sinua kaikissa koulu­tukseen ja hakemiseen liitty­vissä kysymyk­sissä kuten AMK- ja YAMK-tutkinnot, erillishaut ja siirtohaku.

Opiskelu Kareliassa

Hyvä tulevaisuus raken­netaan osaami­sella ja asian­tun­ti­juu­della. Opiskel­lessasi mielen­kiin­toisia asioita henki­lö­koh­taisen opiske­lusuun­ni­telman mukai­sesti rakennat oman asian­tun­ti­juutesi perustaa ja luot kontakteja. Valitse sinulle sopivin opiske­lu­vaih­toehto ja opiskele ylihuo­misen osaajaksi.

Opinto-oppaasta löydät opetus­suun­ni­telmat, opinto­jak­sojen kuvaukset sekä opinto­jak­sojen vuosit­taiset toteutustiedot. 


Jatkuva oppiminen

Kareliassa on tutkintoon johtavien koulu­tusten lisäksi tarjolla paljon kaikille avointa opetusta ja joustavia itseo­pis­ke­lu­mah­dol­li­suuksia. Monipuo­lisen tarjon­tamme avulla hankit itsellesi lisäkou­lu­tusta, edistät ammatil­lista kehit­ty­mistäsi tai vain opiskelet sinua kiinnos­tavia asioita.

Avoin AMK

Avoimessa voit opiskella AMK- ja YAMK-tutkin­toihin kuuluvia opintoja. Opiskelu avoimessa on saman­laista kuin ammat­ti­kor­kea­koulun opiskelu yleensä.

Erikois­tumis-
koulutus

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä ja erikois­tu­mista edistäviä pitkä­kes­toisia koulutuksia. 

Täydennys-koulutus

Järjes­tämme täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityis­hen­ki­löille. 
Toteu­tuk­sessa hyödyn­nämme asian­tun­ti­joi­demme osaamista sekä työelämäyhteyksiä.

Lue hakuesite 2021

Yhteishaku 2021 esite.