Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Tarja Silvennoinen

Ikäosaa­misen opinnoissa saa kehittää ja kehittyä

Tarja Silven­noinen, fysio­te­ra­peutti (AMK)
Ikäosaa­misen YAMK-opiskelija

Vuoden 2017 tammi­kuussa tuli täyteen 30 vuotta siitä, kun aloitin työt kunto­hoi­tajana Kontio­niemen sairaa­lassa. Työsken­telin jo tuolloin eri osastoilla ja nautin kohda­tessani erilaisia ihmisiä ja tilan­teita. Samalla olen aina halunnut kehittää itseäni ja työtä, jota teen. Vuonna 1999 valmistuin fysio­te­ra­peu­tiksi silloi­sesta Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Toimin fysio­te­ra­peuttina vuosien ajan sisäisenä sijaisena ja työni oli hyvin vaihte­levaa ja monipuolista.

ikaos opiskelija tarja silvennoinen

Sisäinen palo kehit­ty­miseen ja kehit­tä­miseen säilyi, ja vuonna 2015 hain hiukan sattuman kautta opiske­lemaan Ikäosaa­misen YAMK-tutkintoa. Nyt opiskeluja on takana puoli­toista vuotta ja olen edelleen tyyty­väinen ratkai­suuni, vaikka välillä työn ja opiskelun yhteen­so­vit­ta­minen on ollut raskasta. Kaikkea en ole varmasti vielä edes kokenut, ja kesken oleva opinnäy­tetyö tulee vielä varmasti tarjoamaan monen­laisia kokemuksia ja tunteita.

Olen aina ollut hyvin kömpelö mitä tieto­tek­niikkaan tulee. Se ei ole kiinnos­tanut, enkä ole kokenut tarvit­sevani taitoja muuten kuin töissä. Opiskelun myötä taitoni ovat karttuneet. Suuri kiitos tästä kuuluu kärsi­väl­li­selle työ- ja opiske­lu­ka­ve­rilleni. Ilman nykyisiä taitojani en selviäisi uusista työtehtävistäni.

Vuoden alusta aloit­taneen Siun soten myötä työyh­tei­sössäni keskus­sai­raalan fysio­te­ra­piassa tuli hakuun osaston­hoi­tajan virka. Minulla on työuraa jäljellä reilut kymmenen vuotta ja mietin, miten haluaisin sen käyttää. Halusin kokea vielä jotakin uutta. Kyseinen tehtävä kiinnosti ja pohdinnan jälkeen hain virkaa. Minut valittiin, ja nyt olen Tikkamäen terapia­pal­ve­lujen palve­lue­simies. Henki­lö­kuntaan kuuluu kunto­hoi­tajia, fysio­te­ra­peutteja ja toimin­ta­te­ra­peutteja, kaikkiaan 44 henkeä. Työpis­teinä toimivat Tikkamäki ja Siilaisen sairaala.

Tultuani valituksi olin aluksi lähes järkyt­tynyt ja mietin mihin olen ryhtynyt. Työni suola on aina olleet erilaiset potilaat, ja nyt uuden työni myötä en pääsisi enää kiinni käytännön potilas­työhön. Alkujär­ky­tyksen jälkeen olen kuitenkin ymmär­tänyt jo hiukan mitä kaikkea sain tilalle. Työsken­telen edelleen tuttujen työka­ve­reiden kanssa, näkökulma vain on erilainen. Olen myös saanut uusia työka­ve­reita, joista osa suorittaa niin ikään YAMK-opintoja. Jatkossa pääsen kehit­tämään fysio­te­rapiaa niin omassa työyh­tei­sössäni kuin myös maakunnallisesti.

Esimiehenä olen vielä täysi raakile, mutta uskon oppivani. Toivon, että vuosien työsken­te­lystä ihmisten parissa on hyötyä. Samoin uskon, että vielä kesken olevat ja toivot­ta­vasti jouluun mennessä valmis­tuvat opintoni auttavat ja ohjaavat ratkai­suissani vuosien varrella.

Tutustu Ikäosaa­misen koulutukseen >