Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­jatyöt

Opiskelija on voimavara yrityksellesi

Opiske­li­jamme etsivät jatku­vasti työhar­joit­te­lu­paikkoja ja opinnäy­te­työ­ai­heita. Opiske­li­ja­ryhmät tekevät mielellään yhteis­työtä työelämän edustajien kanssa myös erilaisten opinto­jak­sojen aikana. Voit antaa opiske­li­joille ja heitä ohjaa­ville opetta­jille tehtä­väksi käytännön tarpeesta syntyviä projekteja. Yhteis­työstä hyötyvät molemmat: opiske­lijat voivat ottaa tuntumaa työelämään ja yritykset pääsevät hyödyn­tämään tulevai­suuden tekijöiden osaamista ja tuoreita näkökulmia.

Ota yhteyttä suoraan meihin tai tutustu opiskelijatoihin.fi-palveluun. Palve­lussa näet opiske­li­joiden työnha­kuil­moi­tuksia ja voit jättää oman ilmoi­tuksesi osa-aikatyö-, työhar­joittelu-, työssä­op­pimis- tai opinnäytetyöpaikasta.

Yhteistyö kanssamme tarjoaa erinomaisen rekry­toin­ti­ka­navan. Valmis­tu­villa opiske­li­joilla on tuoretta tietoa, taitoa ja intoa päästä sovel­tamaan osaamistaan työelämään. Ilmoita avoimista tehtä­vistä meille, autamme mielel­lämme löytämään oikean­laisen osaajan.

Kysy lisää: palvelut@karelia.fi.

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167