Categories
Ajankohtaista

Opolinkki

OPOlinkki on sivu oppilai­tosten ja muiden organi­saa­tioiden ohjaus- ja neuvon­ta­hen­ki­lös­tölle. Kokoamme ohjaajien ja neuvojien käyttöön tietoa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta sekä amk-opinnoista. Täältä löydät tietoa hakemi­sesta ja opiske­li­ja­va­lin­nasta, opiskelun vaihtoeh­doista, vierai­luinfoa sekä esittelymateriaaleja.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakemiseen ja yhteis­hakuun liittyvät asiat löydät Hakeminen-sivulta, jonne on koottu tieto hakukoh­teista sekä hakuohjeet.

Materi­aalit

Tutus­tu­mis­vie­railut ja tapahtumat

Tule käymään ja tuo opiske­lijat mukanasi tai pyydä meitä kouluusi kertomaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta ja opiske­lusta täällä. Opiske­li­jallasi on mahdol­lista tulla kokemaan paikan päälle, millaista opiskelu Kareliassa on.

Mikäli toivot meidän opiske­li­joi­demme tulevan kertomaan opiske­li­joillesi Karelian mahdol­li­suuk­sista opotun­neille tai opiske­li­joiden vanhem­mille vanhem­pai­niltaan, ota yhteyttä sähkö­pos­titse ja esitä toiveesi hyvissä ajoin. Liitä vierai­lu­pyyntöön yhteys­tie­tojesi lisäksi ehdotuksesi vierailun ajankoh­dasta, toiveet esityksen sisäl­löstä ja kestosta, sekä tieto yleisön määrästä ja tilai­suuden luonteesta. Markki­noin­tias­si­tentit ottavat yhteyttä ja vahvis­tavat vierailuajankohdan.

Yhtey­de­notot ja vierai­lu­pyynnöt: opiskelijarekry@karelia.fi

OPOtreffit ohjaus- ja neuvon­ta­työtä tekeville

Järjes­tämme vuosittain yhteisen tapaa­misen myös kaikille ohjaus- ja neuvon­ta­työtä tekeville. Puolen päivän mittai­sessa tapah­tu­mas­samme kuulet yhteishaun ajankoh­taisia asioita sekä tutustut Karelia-amk:n koulu­tuksiin ja kehit­tä­miseen. OPOtreffit järjes­tettiin 8.10.2021

Ohjelma

8.30 Aamukahvit

9.00 Terve­tuloa!
Rauno Jussila, viestintäpäällikkö

9.10 Uusia opintoja 2. asteen opiske­li­joille
Erikois­suun­nit­telija Mervi Lätti ja hoitotyön lehtori Mari Sivonen

9.30 Tulevai­suuden työ Kareliassa: Oppimi­sym­pä­ris­töjen tulevaisuus
Kehit­tä­jä­opet­tajat Tommi Kinnunen ja Jaana Pantsari, sosiaali- ja terveysala

9.50 Karelian opiske­li­ja­lä­het­tiläät esittäytyvät

10.00 Tauko

10.10 Opinto-ohjaajien välinen yhteistyö -työpaja
Opinto-ohjaajat Päivi Putkuri ja Janne Väätäinen

11.00 Yhteishaut 2022 Kareliassa
Hakukoor­di­naattori Auli Karjalainen

11.30 Lounas

Avoimen AMK:n tarjonta 2. asteen opiskelijoille

Karelian avoin AMK tarjoaa 2. asteen opiske­li­joille monipuo­liset mahdol­li­suudet tutustua ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toihin jo 2. asteella opiskelun aikana. Tarjoamme sekä yksit­täisiä opinto­jaksoja että siirty­mistä sujuvoit­tavia väylä­opintoja lukio­lai­sille ja ammatil­li­sella toisella asteella opiskeleville.

Erityi­sestä tuesta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on järjes­tetty opiske­lu­ter­vey­den­huolto ja opinto­ku­raat­torin palvelut, sekä konsul­toiva erityi­so­pettaja. Erilai­sille oppijoille on tarjolla tukea tarvit­taessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun yhteis­työ­kump­pa­neilta. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on esteetön oppimi­sym­pä­ristö liikun­ta­ra­joit­tei­sille ja kuulovammaisille.

Kysy lisää: Marjo Nenonen, marjo.nenonen@karelia.fi

Opo-uutis­kirje

Haluatko kuulla uutisia meistä? Tilaa opo-uutis­kirje otsikolla ”Tilaa opo-kirje” osoit­teesta viestinta@karelia.fi

Opinto-ohjaajien yhteys­tiedot

Haluatko ottaa yhteyttä Karelian opokoor­di­naat­to­reihin tai koulu­tuksien opinto-ohjaajiin, jotka vastaavat kukin koulu­tuk­sensa ohjauksesta.