Categories
Ajankohtaista

Palvelu- ja tutkimusympäristöt


Mittaa, testaa, mallinna ja kehitä avullamme

Käytämme palve­lujen toteut­ta­mi­sessa hyödyksi erilaisia oppimis-, palvelu- ja tutki­musym­pä­ristöjä, jotka sijait­sevat kampuk­sil­lamme. Modernien tilojen ja labora­to­rioiden avulla pystymme tarjoamaan mm. laaduk­kaita tekniikan testaus­pal­ve­luita, uusiu­tuvan energian, ikäosaa­misen ja hyvin­voinnin palve­luita sekä simulaatiopalveluita.

Ota yhteyttä: palvelut[at]karelia.fi

Palve­lu­ym­pä­ris­töjen yhteys­hen­ki­löiden tiedot löydät alla olevien linkkien kautta.

Tekniikka ja liiketalous

Yritysten tuote­ke­hitys ja liike­toi­minnan edistäminen

Uusiutuva energia

Uusiu­tuvan energian tekno­logiat, sovel­let­tavuus ja ratkaisut.

Simulaa­tio­pal­velut

Kolme huippu­tek­no­logiaa sisäl­tävää potilassimulaattoria

Hyvin­vointi- ja terveyspalvelut

hyvin­vointi- ja terveys­pal­ve­luita sisältäen fysio­te­rapian ja testaus­pal­velut yksilö­asiak­kaille ja yhteistyökumppaneille.