Categories
Jatkuva oppiminen Koulutustarjonta Täydennyskoulutus

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 20 op

Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edistetään asiakkaan kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä huomioiden kehon ja mielen keski­näinen vuoro­vai­kutus. Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lu­tuksen tavoit­teena on antaa valmiudet psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian toteut­ta­miseen asiakas­läh­töi­sesti tutkittuun tietoon perustuen. Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus on kohden­nettu henki­löille, joilla on fysio­te­ra­peutin tutkinto ja vähintään kahden vuoden työko­kemus fysio­te­ra­peutin työstä. Opintojen suorit­ta­mi­sesta annetaan todistus. Koulu­tusaika on 21.1.2023-29.2.2024.

Koulu­tuksen sisältö

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lu­tuksen laajuus on yhteensä 20 opinto­pis­tettä (1 op tarkoittaa lasken­nal­li­sesti 27 tuntia opiske­lijan työaikaa). Koulutus koostuu pakol­li­sista lähio­pe­tus­päi­vistä sekä itsenäi­sestä opiske­lusta. Koulutus toteu­tetaan lähio­pe­tuksena lukuun ottamatta etäkou­lu­tuksena järjes­tet­tävää aloitus­päivää. Koulu­tuksen lähio­pe­tus­jaksot ovat torstaisin ja perjan­taisin osoit­teessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, koulu­tustila 161 E-talo. 

Lähio­pe­tuksen lisäksi koulu­tuksen suorit­ta­minen edellyttää itsenäiseen työsken­telyyn kuuluvien tehtävien suorit­ta­mista annetussa aikatau­lussa. Aikaa tulee varata lähio­pe­tuksen lisäksi myös etäteh­tävien tekoon ja pienryhmätyöskentelyyn. 

Koulutus rakentuu seuraa­vista opintojaksoista:

Pienryh­mä­työs­kentely ja lukupiiri 5 op
Jokaisen lähijakson välissä toteu­tetaan vertais­työ­noh­jausta, case-työsken­telyä ja lukupiirit
Kouluttaja: Jenni Aitto­kallio, psyko­fyy­sinen fysio­te­ra­peutti YAMK

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian teoreet­tiset lähtö­kohdat ja tutkimus, 1 op
21.1.2023, etäpäivä
Kouluttaja: Anna Rajala, PhD, MA, ft

Minä psyko­fyy­sisenä fysio­te­ra­peuttina, 2 op
9. – 10.2.2023, lähijakso
Kouluttaja: Karita Palomäki, psyko­fyy­sinen fysio­te­ra­peutti, työnohjaaja

Ennakoiva tervey­den­huolto, palau­tu­misen ja autono­misen hermoston merkitys tervey­delle ja hyvin­voin­nille, 2 op
2. – 3.3.2023, lähijakso
Kouluttaja: Ulla Ollikkala, psyko­fyy­sinen fysio­te­ra­peutti, palautumiskouluttaja

Psyko­fyy­sinen fysio­te­rapia erikois­sai­raan­hoi­dossa / psykiat­rialla, 2 op
30. – 31.3.2023, lähijakso
Kouluttaja: Anne Toivonen-Temiz, psyko­fyy­sinen fysio­te­ra­peutti, työfy­sio­te­ra­peutti, tanssi­lii­ke­te­ra­peutti,
keho-orien­toi­tunut työnohjaaja

Sovel­lettu rentoutus ja BBAT, 2 op
11. – 12.5.2023, lähijakso
Kouluttaja: Kirsti Niskala, BBAT opettja, työfy­sio­te­ra­peutti, NLP Trainer

Lasten ja nuorten psyko­fyy­sinen fysio­te­rapia, 2 op
31.8. – 1.9.2023, lähijakso
Kouluttaja: Jenni Aitto­kallio, psyko­fyy­sinen fysio­te­ra­peutti YAMK

Syömis­häiriöt ja niiden terapiat, emotio­naa­linen trauma­ti­soi­tu­minen, työnohjaus, 2 op
30.11. – 1.12.2023, lähijakso
Kouluttaja: Marita Kotro, fysio­te­ra­peutti, tanssi­lii­ke­te­ra­peutti, traumapsykoterapeutti

Syventävä kipuosuus, EFT Tapping osana fysio­te­ra­peutin työtä, oma työhy­vin­vointi, 2 op
1. – 2.2.2024, lähijakso
Kouluttaja: Karita Palomäki, psyko­fyy­sinen fysio­te­ra­peutti, työnohjaaja

Tutustu tarkemmin koulu­tus­si­säl­töihin Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lu­tuksen esitteessä.

Hinta

2914 € sisältää alv 24 %. Koulu­tuksen voi maksaa 3-5 erässä. Ilmoita haluamasi maksuerien määrä hakulomakkeella.

Maksuerien määrä ja eräpäivät -taulukko: 

3 maksuerää1359,89 €, 28.4.20231165,62, € 29.12.2023388,54 €, 29.2.2024
4 maksuerää971,35 €, 31.3.2023777,08 €, 30.6.2023777,08 €, 29.12.2023388,54 €, 29.2.2024
5 maksuerää581,81 €, 28.2.2023777,08 €, 28.4.2023777,08 €, 29.9.2023388,54 €, 29.12.2023388,54 €, 29.2.2024

Hakeminen

Haku aukeaa maanan­taina 30.5. klo 8.00 ja päättyy keski­viikkona 31.10.2022 klo 16.00.
Koulu­tukseen otetaan enintään 24 opiske­lijaa. Koulutus toteutuu, mikäli hakijoita on vähintään 20. 

Koulu­tukseen osallis­tujien valin­ta­pe­rusteet
Koulu­tuksen valin­ta­kri­tee­reissä paino­tetaan vähintään 2 vuoden työko­ke­musta fysio­te­ra­peutin työstä ja/tai toimi­mista psykiatrian työteh­tä­vissä sekä motivaa­tiota ja voima­varoja koulu­tuksen suorittamiselle.

Työko­kemus fysio­te­ra­peuttina (0-2 p.) alle 2 vuotta (0 p.),  2-5 vuotta (1 p.), yli 5 vuotta (2 p.)
Työskentely psykiatrian tehtä­vissä (0-2 p.) ei (0 p.), kyllä (2 p.)

Valin­nasta ilmoit­ta­minen
Koulu­tukseen hyväk­sy­tyille opiske­li­joille ilmoi­tetaan valin­nasta ma 21.11.2022 mennessä.
Opiske­lu­paikka on otettava vastaan ke 30.11.2022 mennessä.

Myös varasi­joille valituille opiske­li­joille ilmoi­tetaan 21.11.2022 mennessä (varasi­jasta). Mahdol­li­sesta valin­nasta ilmoi­tetaan viimeistään pe 2.12.2022. Heidän tulee ottaa opiske­lu­paikka vastaan pe 9.12.2022 mennessä.
Huomioi, että jättäessäsi hakulo­makkeen sitoudut koulutukseen.

Lisätietoja

Sisältö ja opiskelu: Anu Pukki, anu.pukki@karelia.fi, 050 301 6348
Käytännön järjes­telyt ja hallin­nol­liset asiat: Anne Prepula, anne.prepula@karelia.fi, 050 311 9167