Categories
Ajankohtaista

Räätä­löity tilaus­kou­lutus ja valmennus

Räätä­löity tilaus­kou­lutus ja valmennus

Tarjoamme monipuo­lisia mahdol­li­suuksia koulut­tautua, lisätä työhy­vin­vointia sekä päivittää omaa ja organi­saation osaamista. Räätä­löidyt tilaus­kou­lu­tukset ja valmen­nukset voivat sisältää lyhyitä henki­lös­tö­kou­lu­tuksia tai laajempia koulu­tus­ko­ko­nai­suuksia ja kehit­tä­mis­hank­keita tarpeesi mukaan.

Kerro meille toiveesi, niin suunnit­te­lemme koulu­tuksen, jossa sisältö, laajuus, ajankohta ja toteu­tustapa ovat organi­saa­tioosi sopivia.

Esimerkkejä eri aihepiirien koulutuksista

Hyödynnä asian­tun­ti­joi­demme osaaminen

Koulu­tusten lisäksi tarjoamme eri alojen asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita, joiden tuotta­mi­sessa hyödyn­nämme asian­tun­ti­joi­demme osaamista, monipuo­lista työelä­mäyh­teis­työtä, vahvaa kumppa­nuus­toi­mintaa sekä tarkoi­tuk­sen­mu­kaisia tiloja ja välineitä.
Lue lisää

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi


>> Tutustu myös ajankoh­taisiin täyden­nys­kou­lu­tuk­siimme.

>> Tiesitkö, että osaan yritys­kou­lu­tuk­sis­tamme voit saada jopa 70 % tukea? Lue lisää!