Categories
Ajankohtaista

Rakennus- ja talotekniikka

Rakennus- ja talotek­niikan tutkimus- ja testaus­la­bo­ra­toriot tarjoavat monipuo­li­sesti raken­nus­ma­te­ri­aa­leihin ja raken­ne­rat­kai­suihin liittyviä testaus­pal­veluja. Laatu perustuu korkeaan tekniseen ammat­ti­taitoon. Toiminnan päämäärinä ovat korkea­laa­tuisen teknisen tason lisäksi nopeus, asiakas­läh­töisyys ja joustava palvelu. Mittaamme, testaamme ja kehitämme raken­nuksesi fysiikkaa ja tuotetta.

Akkre­di­toitua betonintestausta

T308 rgb

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Raken­nus­la­bo­ra­torio on FINAS-akkre­di­toin­ti­pal­velun akkre­di­toima testaus­la­bo­ra­torio T308, akkre­di­toin­ti­vaa­timus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun raken­nus­la­bo­ra­torio tarjoaa korkea­laa­tuista akkre­di­toitua betonin­tes­tausta (FINAS). Toimin­nas­samme sitou­dumme noudat­tamaan standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 vaatimuksia.Tätä ennen Karelia on ollut ympäris­tö­mi­nis­teriön hyväksymä viral­linen betonin­koes­tus­laitos vuodesta 1980 lähtien.

Raken­nus­la­bo­ra­torion laatu

Karelian raken­nus­la­bo­ra­torio tarjoaa betonin testaus­pal­ve­lujaan julki­selle ja yksityi­selle yrityk­sille ja yhtei­söille. Laatu perustuu korkeaan tekniseen ammattitaitoon.Toiminnan päämäärinä ovat korkea­laa­tuisen teknisen tason lisäksi kustan­nus­te­hokkuus, nopeus, asiakas­läh­töisyys ja joustava palvelu.
Tutustu raken­nus­la­bo­ra­torion laatupolitiikkaan

Akkre­di­toidut betonintestauspalvelut

  • betoni­koe­kap­pa­leiden puristuslujuus
  • kovet­tuneen betonin tiheys
  • paineel­lisen veden tunkeumasyvyys

Testaus­pal­ve­luissa käytetään ajanmu­kaisia laitteita ja laadultaan korkea­luok­kaisia materi­aaleja ja tarvik­keita. Testaus­me­ne­telmät ovat standardien SFS-EN 12390-3 SFS-EN 12504-1, 12390-7 ja SFS-EN 12390-8 mukaisia.

Muut betonin­tes­taukset

  • vetolu­juuden määritys
  • vesitiiviys
  • pakka­sen­kes­tävyys
  • karbo­na­ti­soi­tumis- ja kloridipitoisuusmääritykset

Lue lisää Betonin­testaus

Tilaus­kaavake (linkki tulossa, lomaketta päivitetään)

Muut rakennus- ja talotek­niikan palvelut

Rakennus- ja talotek­niikan tutkimus- ja testaus­la­bo­ra­toriot tarjoavat monipuo­li­sesti raken­nus­ma­te­ri­aa­leihin ja raken­ne­rat­kai­suihin liittyviä testauspalveluja.

  • Äänimit­taukset (ilma- ja askelää­ne­ne­ris­tävyys, jälkikaiunta-aika)
  • Raken­nusten tiiviys­mittaus (ilman­vuo­to­luvun määrittäminen)
  • Puura­ken­ta­misen labora­to­rio­pal­velut (raken­nus­tek­niset- ja fysikaa­liset testaukset ja mittaukset)

Yhteys­tiedot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Raken­nus­la­bo­ra­torio
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu
puhelin: 013 260 6260
sähkö­posti: Rakennuslaboratorio@karelia.fi

Palve­luk­sessasi labora­to­rioin­si­nööri Aleksanteri Juvonen


>> Tutustu myös palve­lu­ha­ke­mis­toomme

>> Tutustu raken­ta­misen www-sivuihin