Categories
Ajankohtaista

SIMHEapp

SIMHEapp

Kesto 1.9.2017 – 31.10.2019

SIMHEapp -hankkeen tavoit­teena on toteuttaa digitaa­linen palvelu turva­pai­kan­ha­ki­joiden ja maahan­muut­tajien osaamisen tunnis­ta­miseen ja korkea-asteen koulu­tus­po­luille ohjaa­miseen. Palvelu tuotetaan koulu­tus­polun alkupäähän maahan­muut­tajien itsenäistä käyttöä varten. Hanke tuottaa mobii­li­käyt­töisen, kohde­ryhmää palve­levan tarve­läh­töisen ratkaisun. Palvelu on maksuton käyttä­jille ja muille organi­saa­tioille. Hanketta toteut­tavat yhdessä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Metro­polia ammat­ti­kor­kea­koulu sekä Oulun ammattikorkeakoulu