Categories
Ajankohtaista

Simula – simulaa­tio­har­joi­tusten palvelut

Simula on erityi­sesti sosiaali- ja tervey­salan oppimi­sym­pä­ristö, joka sijaitsee Tikka­rinne-kampuk­sella (Tikka­rinne 9). Simula on tarkoi­tettu erilaisten oppimis­ti­lan­teiden turval­liseen, luotta­muk­sel­liseen ja yhtei­söl­liseen harjoitteluun.

Simula yhdistää teorian ja käytännön

Simulaa­tio­har­joi­tuk­sissa käytetään hyväksi simulaa­tio­pe­da­go­giikkaa. Harjoi­tuk­sissa toimitaan reaali­maa­ilmaa muistut­ta­vissa olosuh­teissa ja opitaan monilla eri tavoilla — tehden, nähden, kuullen ja keskus­tellen.  Simulaa­tioiden avulla voi oppia myös ei-teknisiä taitoja, kuten vuoro­vai­ku­tusta, tiimi­työs­ken­telyä, johta­juutta, päätök­sen­tekoa ja tilan­ne­tie­toi­suutta. Simulan harjoi­tuk­sissa opitaan positii­visen kautta, ja harjoi­tukset ovat aina luottamuksellisia.

Simulaa­tio­har­joi­tuksia huippu­tek­no­logian avulla

Simulassa on kaksi simulaatio- ja debriefing -tilaa ja niiden keskellä iso ohjaamo. Simulaa­tio­ti­lanteet lavas­tetaan erilaisiin tapah­tu­maym­pä­ris­töihin sopiviksi. Tapah­tu­ma­paikkana voi olla esimer­kiksi koti, sairaalan vuodeo­sasto tai polikli­nikka. Huippu­tek­no­logiaa sisäl­täviä potilas­si­mu­laat­to­reita on kolme (Pertti, Harri ja Hertta), ja ne ovat usein mukana mm. hoitotyön simulaa­tioissa. Aitoja potilaita kuvaavien simulaat­to­reiden elintoi­mintoja voidaan säädellä ohjaa­mosta vastaamaan haluttua harjoi­tus­ti­lan­netta. Potilaan, asiakkaan tai omaisen roolissa voi olla tilan­teesta riippuen myös opiskelija tai opettaja.

Räätä­löidyt palvelut yrityk­sille ja organisaatioille

Simulassa voi täydentää ja syventää omaa ammat­ti­tai­toaan. Simulaa­tio­har­joi­tukset sovel­tuvat erinomai­sesti täyden­nys­kou­lu­tuk­seksi monen eri alan ammat­ti­lai­selle, erityi­sesti sosiaali- ja tervey­sa­lalla työsken­te­le­ville. Täyden­nys­kou­lu­tusten aihe ja sisältö suunni­tellaan yhdessä asiakkaan kanssa tämän omien tarpeiden mukai­sesti. Täyden­nys­kou­lu­tuksiin sisäl­tyvien harjoi­tus­ti­lan­teiden lisäksi Simulaa voi hyödyntää osaamisen näyttöön testi- ja koetilanteissa.

Täyden­nys­kou­lu­tusten simulaa­tio­har­joi­tukset voivat sisältää mm. seuraavia tilanteita:

  • elvytys
  • erilaiset hoito­pro­to­kollat ja asiakastilanteet
  • johta­miseen ja esimies­työs­ken­telyyn liittyvät tilanteet
  • eettiset tilanteet
  • potilaan ja asiakkaan ohjaukseen liittyvät tilanteet
  • monivi­ran­omai­syh­teis­työ­ti­lanteet

Yhteys­tiedot

Simula, simulaa­tio­pe­da­go­giikka, aihesisällöt:

Jaana Pantsari
Hoitotyön lehtori
jaana.pantsari[at]karelia.fi
puh. 050 362 6915

Täyden­nys­kou­lu­tus­so­pi­mukset:

Heli Koponen
Hoitotyön lehtori
heli.koponen[at]karelia.fi
puh 050 310 9148

palvelut[at]karelia.fi

KLIKKAA PALVELUHAKEMISTOON, JOSSA OVAT KAIKKI KARELIAN ASIANTUNTIAPALVELUT