Sirkkalan Energia­puisto – uusiutuva energia

Sirkkalan Energia­puisto on oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö, jossa tutkitaan ja testataan uusiu­tuvan energian tekno­lo­gioita, sovel­let­ta­vuutta ja ratkaisuja. Ympäristö soveltuu erinomai­sesti innovaa­tioiden nopeaan käytännön testaa­miseen ja uusiu­tuvaan energiaan perus­tuvan liike­toi­minnan kehit­tä­miseen. Energia­puiston osoite on Sirkka­lantie 12.

Energia­puis­tossa voidaan selvittää eri energian­tuo­tan­to­muo­tojen todel­lisia käyttö- ja ylläpi­to­kus­tan­nuksia sekä koko toimin­ta­ketjun kustan­nus­ra­ken­netta ja energia­te­hok­kuutta kokonai­se­ner­gia­taseen ja resurs­si­te­hok­kuuden näkökul­masta. Energia­puisto toimii yhteis­työssä alueen yritysten ja tutki­mus­lai­tosten kanssa.

Palve­lu­jamme ovat mm.

  • Energia­rat­kai­sujen suunnittelu ja mitoitus
  • Biokaasun tuotanto ja teknologiat
  • Aurin­koe­nergian hyödyntäminen
  • Pellet­ti­tuo­tanto
  • Kiinteän polttoaineen polttotestaukset
  • Kiinteän polttoaineen käyttö­tek­niikan säätöpalvelu
  • Veden laatu- ja kuormitusanalyysit

Yhteys­tiedot

Ville Kuittinen
Kehit­tä­mis­asian­tuntija
ville.kuittinen[at]karelia.fi
puh. 050 532 6131

palvelut[at]karelia.fi

KLIKKAA PALVELUHAKEMISTOON, JOSTA LÖYDÄT KAIKKI KARELIAN ASIANTUNTIAPALVELUT