Categories
Ajankohtaista

Sosiaali- ja tervey­salan palve­luiden kehittäjä

Sosiaali- ja tervey­salan palve­luiden kehittäjä -erikois­tu­mis­kou­lutus 30 op


Haluatko kehittää valmiuk­siasi työskel­len­nellä vaati­vissa asiantuntijatehtävissä?

Sosiaali- ja tervey­salan paleluiden kehittäjä -erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sessa
» otat haltuun päivit­täisen muutoksen ja kehit­tä­misen työvä­li­neitä
» käytät digitaa­lisia ratkaisuja
» ennakoit tulevai­suutta
» osallistat asiak­kaita palve­luiden kehit­tä­miseen 
» arvioit palve­luiden talou­del­li­suutta, laatua ja vaikut­ta­vuutta 
» verkos­toidut monia­lai­sesti yli sektorirajojen

Voit hakea koulu­tukseen, kun sinulla on sosiaali- ja tervey­salan korkea­kou­lu­tut­kinto tai aiempi opistoasteen tutkinto ja alan työko­ke­musta.
Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK-tutkintoon.

Koulu­tuksen toteutus

Koulutus toteu­tetaan lukuvuonna 2018-2019 monimuoto-opintoina moderneja oppimi­sym­pä­ristöjä hyödyntäen. Oppimis­teh­tävät integroi­tuvat työelämän ja oman asian­tun­ti­juuden kehit­tä­miseen. Koulutus on opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön tukemaa.

Koulu­tuksen ajankohta on syyskuu 2018 – syyskuu 2019

Uudis­tuvat sosiaali- ja terveys­pal­velut 5 op 
27. – 28.9.2018
Käyttä­jä­läh­töiset sosiaali- ja terveys­pal­velut 5 op 
29. – 30.11.2018
Digita­li­saatio ja ePalvelut 5 op
7. – 8.2.2019
Palve­luiden laatu ja vaikut­ta­vuuden arviointi 5 op
28. – 29.3.2019
Sosiaali- ja terveys­ta­lous­osaa­minen 5 op
9. – 10.5.2019
Kehit­tä­mis­osaa­misen tehtävä 5 op

Hinta

1800 euroa (alv 0 %)

Mikäli opiske­lu­paikka perutaan kirjal­li­sesti viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkamista, opintoa ei laskuteta. Peruutus em. ajan jälkeen, aloit­ta­matta jättä­minen tai eroaminen kesken opintojen ei oikeuta vapau­tukseen maksusta. Opiskeilja voi anoa maksun osapa­lau­tusta tervey­del­li­sistä syistä osoit­ta­mallaan lääkärintodistuksella. 

Hakuaika

15.3. – 10.6.2018

Hakeminen

Hakulomake

Hakulo­makeen liitteenä tulee toimittaa ansioluettelo/CV ja vapaa­muo­toinen kirjal­linen kuvaus, jonka ohjeistus löytyy valintaperusteista. 

Valin­ta­pe­rusteet

Lisätietoja 

Koulu­tuksen esite

Koulu­tuksen opetussuunnitelma

Tuula Riikonen
050 338 8142
tuula.riikonen(at)karelia.fi