Sovel­lus­ke­hit­täjän osaajakoulutus

Koulu­tuksen laajuus 30 opinto­pis­tettä
Ajoitus 1.9.2022 – 31.5.2023 (1 lukuvuosi)
Aloitus­paikat 20
Toteutus verkko-opinnot
Opinto­maksu 240 euroa

Ohjel­mis­toala on kasvanut viime vuosina voimak­kaasti. Perin­teisen tuotannon palve­lu­val­tais­tu­minen ja digita­li­saatio ovat vauhdit­taneet kehitystä useilla sekto­reilla sekä yrityk­sissä että julki­sessa talou­dessa. Monet tieto- ja viestin­tä­tek­niikan alan yritykset pyrkivät kehit­tämään henki­löstön monimuo­toi­suutta – alalle tarvitaan taustoiltaan erilaisia osaajia.

Kohde­ryhmä

Koulutus soveltuu kaikille ohjel­mis­toa­lasta kiinnos­tu­neille ja myöskin eri alojen ammat­ti­lai­sille, kuten esimer­kiksi trade­no­meille, insinöö­reille, toimi­hen­ki­löille ja opettajille.

Koulutus on tarkoi­tettu sinulle, joka haluat opiskella ja oppia

 • ohjel­moinnin, koneop­pi­misen ja tekoälyn perus­teita tai
 • web-ohjel­moinnin ja mobii­lioh­jel­moinnin perus­teita tai
 • ketterää projek­tin­hal­lintaa (Scrum) ja Lean-ajattelua tai
 • hahmot­tamaan johta­misen muutos­tar­peita digitaa­li­sessa ja vuoro­vai­kut­tei­sessa liike­toi­min­taym­pä­ris­tössä, jossa hyödyn­netään liike­toi­min­ta­dataa ja ohjelmointirajapintoja.

Osa oppima­te­ri­aa­lista on englan­nin­kie­listä, joten tarvitset opiske­lussa jonkin verran englannin kielen osaamista.
Ohjaus­ta­paa­miset ja oppimis­teh­tävät ovat suomenkielisiä.

Opinnot Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tieto­jen­kä­sit­telyn tutkintoon johtaviin koulu­tukseen. Voit hyödyntää saavut­tamasi opinto­pisteet myöhemmin tutkinto-opiskelijana. 

Voit halutessasi laajentaa ja syventää osaamistasi valit­se­malla myöhemmin lisää opintoja ja suorittaa korkea­kou­lu­diplomin 60 opinto­pis­tettä.

Koulu­tuksen toteutus

Koulutus jakaantuu kolmeen erilliseen tai toisiaan täyden­tävään suuntautumiseen

 • Web-sovel­lus­ke­hitys ja mobiiliohjelmointi
 • Projek­tin­hal­linta, ketterä kehit­tä­minen (Scrum) ja Lean-ajattelu
 • Python-ohjel­mointi, koneop­pi­minen ja tekoäly

Koulu­tuk­sessa voit valita opintoja vapaasti eri suuntau­tu­mi­sista. Opiskelu tapahtuu etäopis­keluna web-pohjai­sessa oppimisympäristössä.

Viikoit­tainen opiskelu tapahtuu pääsään­töi­sesti seuraavan kuvauksen mukaisesti:

 • yksi ohjaus­ta­paa­minen / vko / opintojakso
 • yksi luento­tal­lenne / vko / opintojakso
 • yksi oppimis­tehtävä / vko / opintojakso

Koulu­tuksen sisältö

 • Johdatus ohjel­mointiin ja algorit­minen ajattelu
 • Web-ohjel­mointi: perusteet, selainosa ja palvelinosa
 • Mobii­lioh­jel­mointi
 • Projek­tin­hal­linta, ketterä kehit­tä­minen ja Scrum
 • Lean-ajattelu
 • Python-ohjel­mointi
 • Data-analy­tiikka Python-ohjelmointikielellä
 • Tekoäly Python-ohjel­moin­ti­kie­lellä

Koulu­tuk­sessa hyödyn­net­täviä ohjel­moin­ti­kieliä, välineitä, kehikoita ja alustoja

 • HTML5, CSS, JavaScript (ECMAScript), React
 • Node.JS
 • JSON, REST, GraphQL, OpenAPI
 • Scrum
 • Microsoft Azure, DevOps
 • SQL, NoSQL

Opetus­suun­ni­telma

DT10069 Compu­ta­tional Thinking Essen­tials 3 op
DT10070 Web Programming Essen­tials 5 op
DT10071 Front-End Development 5 op
DT10072 Back-End Development 5 op
DT10067 Infor­mation Management I 5 o
p
DT10073 Programming Essen­tials in Python 5 op
DT10074 Data-Analytics with Python 5 op
DT10075 Artificial Intel­li­gence with Python 5 op

Opinto­jak­sojen oppima­te­riaali on englan­nin­kie­listä. Harjoi­tus­tunnit ovat suomen­kie­lisiä.
Opinto­jak­sojen sisäl­töihin voi tulla vielä pieniä muutoksia.

Koulut­tajat

Jyri Kemppainen, yliopettaja, FT
Radu Meriescu-Istodor, PhD
Jari Uimonen, lehtori, FM
Petri Laitinen, lehtori, FM

Ilmoit­tau­tu­minen

Ilmoit­tau­tu­mi­saika 1.6. – 21.8.2022