Categories
Ajankohtaista

Strate­ginen perusta

Strate­ginen perusta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun strategia on tärkein organi­saation toimintaa ja valintoja ohjaava asiakirja. Tällä hetkellä voimassa oleva Karelia 2030 – kestävää elinvoimaa -strategia on laadittu vuosille 2020-2030. Strategia laadittiin osallis­tavana prosessina yhteis­työssä henki­löstön, opiske­li­joiden ja keskeisten yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa.

Karelia 2030 –strate­giset valinnat

Strategiaa toteu­tetaan ja sen toteu­tu­mista seurataan vuosi­ta­solla Karelia/TASO -sopimusten, johdon katsel­muksen sekä tavoite- ja kehitys­kes­kus­te­lujen avulla. Taloutta ja strate­gisiin mitta­reihin liittyviä toimin­nal­lisia tuloksia seurataan kuukausittain ja strate­gisten kehit­tä­mis­toi­men­pi­teiden toteu­tu­mista kolman­nes­vuo­sittain toiminta- ja talous­kat­sauk­sessa. Aihea­lueittain toteu­tu­mista arvioidaan yhteis­työssä Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa 1-2 kertaa vuodessa tehtävien sisäisten auditointien avulla. Koko strategian toteu­tu­misen arvioidaan kolmen vuoden välein väliar­vioin­neissa, joista ensim­mäinen on vuonna 2023. 

Karelia 2030 -strategia