Suvi Kuittinen pääsee hyödyn­tämään Innovative Nurse -koulu­tuk­sessa opittuja taitoja työelämässä

Olen Suvi 26-vuotias nurmes­lainen kolmen pienen pojan äiti. Olen valmis­tunut lähihoi­ta­jaksi vuonna 2013 ja vakituinen työpaikkani on Nurmeksen terveys­kes­kus­sai­raa­lassa. Nyt opiske­lujeni ohella vaihdoin kuitenkin työpaikkaa väliai­kai­sesti Nurmeksen ensiapuun missä teen täysi­päi­väi­sesti kaksivuorotyötä.

Olen aina halunnut jatkaa lähihoi­ta­jasta vielä eteenpäin sairaan­hoi­ta­jaksi, mutta Nurmek­sesta on pitkä matka kaikkiin ammat­ti­kor­kea­kou­luihin. Kun kuulin Innovative Nurse -koulu­tuk­sesta päätin heti hakea, koska pienten lasten kanssa useamman kerran viikossa tapah­tuvat koulu­päivät olisivat olleet vaikea järjestää ja matkat vieneet todella paljon aikaa muutenkin kiirei­sestä arjesta. Innovative Nurse oli siis minulle täydel­linen muoto opiskella; lähipäivät ovat minimissä ja opetus pääsään­töi­sesti etänä sekä opinnot hyvin itseoh­jau­tuvia. Näin opiskelut oli helppo aloittaa jo vauvai­käisen lapsen kanssa ja sovittaa omaan arkeen kotona.

Tavoit­teeni on suorittaa opinnot kunnialla loppuun yhdis­tettynä ruuhka­vuosiin lapsi­per­heessä sekä pystyä tekemään töitä koko opintojen ohella niin kuin tähänkin asti, harjoit­teluja lukuun ottamatta. Tavoit­teena myös valmistua hyvin paperein sairaan­hoi­ta­jaksi ja saada näin hyvät valmiudet tulevaan ammattiin.

Opiskelu on hyvin itsenäistä, mikä sopii minulle! Opin helposti ja opiskelu on ollut minulle aina helppoa. Nyt kun opiskeluja on saanut hyvin sovel­lettua omiin aikatau­luihin, olen saanut suori­tettua kursseja hyvinkin nopeasti ja omalla tahdillani mistä olen pitänyt eniten näissä opinnoissa. Opinnot ovat hyvin monipuo­lisia, mielestäni verkko-opetus on sujunut erittäin hyvin ja olen kokenut oppivani paremmin näin.  Vastuu opinnoistani ja niiden etene­mi­sestä on suurim­maksi osaksi itsellä oppimi­sessa. Lähipäi­vistä osa on toteu­tettu Nurmek­sessa, mikä on tukenut hyvin meidän kauempana asuvien opintoja, kun matkus­ta­miseen ei kulu ylimää­räistä aikaa.

Työn ja opiskelun yhteen­so­vit­ta­minen on myöskin sujunut hyvin. Olen pystynyt työsken­te­lemään opintojen ajan täysi­päi­väi­sesti. Nyt kun opinto­pisteet tulevat täyteen, muuttuu työsuh­teeni lähihoi­ta­jasta vs. sairaan­hoi­ta­jaksi eli pääsen suoraan hyödyn­tämään opittuja taitoja työhöni. Työnantaja on ollut hyvin ymmär­tä­väinen ja kannustava opintoihini.

Opinnot on saanut hyvin aikatau­lu­tettua omaan rytmiin, kun lähipäiviä ei ole paljoa. Haasta­vinta ollut välillä oman arjen yhteen sovit­ta­minen opintojen kanssa, mutta se nyt taitaa liittyä myös omaan, vähän liiankin aktii­viseen elämän­tyyliin. Opettajat ovat olleet huippuja ja aina kuunnelleet ryhmän toiveita, esim. toteu­tuuko jokin etänä vai lähipäivänä jos on ollut mahdol­lista toteuttaa molemmin tavoin.

Opiskelun, työn ja muun elämän yhteen­so­vit­ta­minen on sujunut itse asiassa yllät­tävän hyvin, mutta monesti olen kaivannut kieltä­mättä lisää tunteja vuoro­kauteen. Sanotaan näin, että vapaa-ajan ongelmia ei ole ollut. Itse olen kuitenkin aktii­vinen ja huolehdin opiske­luistani ja niiden aikatau­luista tarkasti, joten yhteen­so­vit­ta­minen on oikeasti onnis­tunut paljon helpommin mitä ajattelin. Täysi­päi­väisen työn ja opiske­lujen ohella lasten harras­tukset ja oma puolikas hevonen on tullut hoidettua, joten hyvällä aikatau­lu­tuk­sella arki on saatu sujuvasti pyörimään eikä suurempia ongelmia ole missään vaiheessa ollut. Työni luonteesta johtuen, olen hyvässä asemassa siinä, kun voin hyödyntää rauhal­liset hetket myös töissä koulu­teh­tävien tekoon. Työnantaja on ollut hyvin ymmär­tä­väinen ja huomioinut koulu­päivät yms. hyvin työvuo­rojen suunnit­te­lussa. Pakko myöntää, että opiskelut tällä muodolla ovat sujuneet paljon helpommin mitä odotin joka suhteessa ja aika on mennyt ihan todella äkkiä.

Jos on joskus harkinnut sairaan­hoi­ta­jaksi opiske­le­mista, mutta epäillyt selviääkö muusta arjesta opintojen ohella – tämän parempaa muotoa opiske­luille ei varmasti tule, joten rohkeasti vaan hakemaan!