Syvennä osaamistasi osaamiskokonaisuuksissa

Tarvit­setko uutta osaamista työelämän tarpeisiin? Avoin ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa erilaisia osaamis­ko­ko­nai­suuksia, joiden avulla voit päivittää tai täydentää osaamistasi valit­se­maasi teemaan. 

Osaamis­ko­ko­nai­suudet muodos­tuvat korkea­kou­lu­tut­kin­tojen osista, joten voit myöhemmin sisäl­lyttää ne halutessasi osaksi AMK-tutkintoa. Kokonai­suudet ovat kaikille avoimia koulu­tuksia, joiden suori­tuk­sesta saat todistuksen. 

Osaamis­ko­ko­nai­suudet sopivat sinulle, joka 

  • tarvitset työteh­tä­vissäsi lisää osaamista tiettyyn teemaan liittyen, 
  • etsit uusia työteh­täviä ja haluat täsmä­osaa­mista, jolla parantaa asemaasi työnhaussa, 
  • haet hieman laajempaa, mutta tiivistä koulu­tusta syventää osaamista tietyltä aihealueelta. 

Sovel­lus­ke­hit­täjän osaaja­kou­lutus 30 op

Ohjel­mis­toala on kasvanut viime vuosina voimak­kaasti. Perin­teisen tuotannon palve­lu­val­tais­tu­minen ja digita­li­saatio ovat vauhdit­taneet kehitystä useilla sekto­reilla sekä yrityk­sissä että julki­sessa talou­dessa. Monet tieto- ja viestin­tä­tek­niikan alan yritykset pyrkivät kehit­tämään henki­löstön monimuo­toi­suutta – alalle tarvitaan taustoiltaan erilaisia osaajia.

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >>

Ikäys­tä­väl­li­syyden osaamis­salkku – Karelian ikäosaaminen

Ikäosaa­minen on ikään­ty­miseen ja sen yhteis­kun­nal­lisiin, yhtei­söl­lisiin ja yksilöl­lisiin vaiku­tuksiin liittyvää osaamista. Ikäys­tä­väl­li­syyden osaamis­salkkuun on kerätty ikäosaa­miseen liittyvää koulu­tus­tar­jontaa. Osaamis­salkun opinnot on koottu teemoittain: 1) asiakas­läh­töiset palvelut ja ratkaisut, 2) ikäys­tä­väl­linen elinym­pä­ristö, 3) ikäys­tä­väl­linen työelämä, 4) muistiys­tä­väl­linen yhteis­kunta. Voit valita opinto­jaksoja vapaasti ja kehittää omaa osaamistasi kiinnos­tuksesi sekä tarpeidesi mukaan.

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >>

Puu- ja vähähii­linen rakentaminen

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. 

Koulutus toteu­tetaan verkko-opintoina ja on kaikille maksuton. 

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >>

Tukea tehok­kaaseen opiskeluun

Tunnista ja kehitä omia vahvuuk­siasi opiskelijana. 

Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään 1 op 
Opiske­lu­taidot 1 op 
Tutustu jo etukäteen kurssi­ma­te­ri­aaliin: opiske­lu­tai­tojen oppimi­sym­pä­ristö
Tiedon­han­kinnan perusteet 1 op
 

Kenelle
Kaikille, ketkä haluavat tunnistaa omia vahvuuksia, kehittää omia opiske­lu­val­miuksia ja kirkastaa omia urata­voit­teita, tai suunni­tella ja toteuttaa tiedonhankintaa.

Opintojen jälkeen
Tiedostat omia vahvuuksia ja kiinnos­tuksen kohteita, olet pereh­tynyt erilaisiin koulu­tus­mah­dol­li­suuksiin, jotka vievät kohti omaa uraa. Olet tutus­tunut erilaisiin opiske­lu­ta­poihin ja -menetelmiin. Osaat hyödyntää erilaisia tiedon­läh­teitä, osaat käyttää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kirjaston palveluja ja aineistoja sekä käyttää arvioida tiedon­läh­teitä eetti­sesti ja kriittisesti.

Digimark­ki­nointi

Digimark­ki­noinnin perusteet 5 op
Digimark­ki­noinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liike­toi­min­nassa 5 op
Verkko­kaupan perus­ta­minen ja markki­nointi 5 op

Digimark­ki­nointi on keino, jonka avulla kasvatat yrityksesi tunnet­tuutta, lisäät verkko­si­vuille kävijöitä sekä kasvatat myyntiä. Sen avulla keräät arvokasta dataa mittaa­malla markki­noinnin toimi­vuutta sekä pystyt kohden­tamaan mainonnan tarkasti erilaisten kohden­nus­mää­ri­tysten perus­teella. Sen hyötyjä on myös interak­tii­visuus kulut­tajien kanssa sekä kohde­ryhmän tavoit­ta­minen pienellä hinnalla.

Kenelle
Kaikille, jotka haluavat ymmärtää asiak­kaitaan ja ajatella markki­nointia tavoit­teel­li­sesti sekä joilla on kiinnos­tusta seurata markki­noin­tiak­ti­vi­teet­tiensa toimi­vuutta. Lähtö­ta­so­vaa­ti­muksena markki­noinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

Opintojen jälkeen
Ymmärrät digita­li­saation vaiku­tukset liike­toi­mintaan ja markki­nointiin, sekä datan merki­tyksen markki­noinnin päätök­sen­teossa ja tulosten mittaa­mi­sessa. Tiedät, miten asiakas­per­soona ja asiakkaan ostopolun vaiheet vaikut­tavat digika­navien ja viestien valintaan. Tunnet sosiaa­listen medioiden ja Googlen mahdol­li­suudet markki­noinnin näkökul­masta sekä osaat toteuttaa markki­noin­ti­kam­panjan valituissa kanavissa. Osaat suunni­tella ja toteuttaa verkko­kaupan ja laatia sille markkinointisuunnitelman.

Koulu­laisen hyvin­voinnin, terveyden ja toimin­ta­kyvyn edistäminen

Kehittyvä koulu­lainen 5 op
Koului­käinen fysio­te­ra­piassa 5 op
Fysio­te­ra­peutin työym­pä­ristönä koulu 5 op

Koulu­laisen hyvin­voinnin, terveyden ja toimin­ta­kyvyn edistä­minen on aktii­vista, tavoit­teel­lista ja ennal­taeh­käi­sevää toimintaa. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa keski­tytään koului­käisen kasvun etene­miseen, tyypil­li­simpiin tuki- ja liikun­tae­li­non­gelmien ennal­taeh­käisyyn sekä moniam­ma­til­liseen yhteis­työhön koulu­ym­pä­ris­tössä koulu­laisten toimin­ta­kyvyn edistämiseksi.

Kenelle
Sosiaali- ja tervey­salan opiske­li­joille ja -työnte­ki­jöille sekä koului­käisten parissa työsken­te­le­ville. Fysio­te­rapian opinto­jaksot fysio­te­rapian opiske­li­joille sekä fysioterapeuteille.

Opintojen jälkeen
Osaat kuvata koului­käisen kasvun etene­misen ja tehdä johto­pää­töksiä kasvusta ja kehityk­sestä tutki­misen perus­teella. Tiedät motorisen kehit­ty­misen vaiheet ja tyypil­li­simmät tuki- ja liikun­tae­li­noireet sekä ennal­taeh­käisyn ja hoidon periaatteet. Osaat tutkia skolioosin sekä tiedät keinot skolioosin hoidossa. Osaat ottaa koului­käisen painon puheeksi fysio­te­ra­piassa ja tiedät menetelmiä lihavuuden ja syömis­häi­riöiden hoidossa. Osaat arvioida koului­käisen työskentelyergonomiaa.

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan mahdol­li­suudet 2 op
Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka 5 op
RPA Business Case 5-10 op

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka (Robotic Process Automation, RPA) on tekno­logia, jonka avulla automa­ti­soidaan prosesseja. Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan avulla parannat tehok­kuutta, saat kustan­nus­säästöjä sekä lyhennät prosessien läpime­noaikaa. RPA on myös monipuo­linen työkalu laadun varmis­tukseen ja liike­toi­min­ta­pro­sessien automatisointiin.

Kenelle
Kaikille, jotka haluavat oppia ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan mahdol­li­suuk­sista työn kehit­tä­mi­sessä, uudis­tamaan toimin­ta­tapoja työssä sekä suora­vii­vais­tamaan liiketoimintaprosesseja.

Opintojen jälkeen
Tiedät ohjel­mis­to­ro­botin toimin­ta­pe­ri­aatteet sekä hahmotat ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan hyödyt oman alasi näkökul­masta. Osaat kuvata graafi­sesti prosesseja ja tiedät, millä periaat­teilla ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan hyötyjä voidaan arvioida ja mitata asiakkaan ja palvelun tuottajan näkökul­masta. Osaat suunni­tella palve­lu­pro­sessin automa­ti­sointia ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan menetelmin ja tekemään yksin­ker­taisia proses-sin osien automa­ti­sointeja UiPath-ohjel­mis­tolla. Osaat testata ohjel­mis­to­ro­botin toimintaa ja arvioida sen reduk­tio­as­tetta, sekä soveltaa ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan menetelmiä ja välineitä valit­semasi palvelu-prosessin automatisoinnissa.

Seksu­aa­lisuus ja seksuaaliterveys

Seksu­aa­li­ter­veyden perusteet 5 op
Ammatil­linen ja eettinen seksu­aa­liohjaus 5 op
Elämän­kriisien ja sairauksien vaikutus seksu­aa­li­ter­veyteen 5 op

Seksu­aa­lisuus nähdään terveyden ja hyvin­voinnin yhtenä elementtinä, jota tulee huomioida esimer­kiksi toimenpide- tai hoito­ti­lan­teissa. Seksu­aa­lioh­jauk­sessa kohdataan asiakas kokonais­val­tai­sesti, seksu­aa­lisena olentona. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa pereh­dytään seksu­aa­li­ter­veyteen, joka sisältää yksilön kehol­lisen, psyyk­kisen, emotio­naa­lisen ja sosiaa­lisen hyvin­voinnin suhteessa seksu­aa­li­suuteen.

Kenelle
Opetus- ja kasva­tusalan työnte­ki­jöille, nuori­so­työn­te­ki­jöille, järjes­tö­työn­te­ki­jöille, sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­lai­sille. Kaikille niille, joiden työhön liittyy seksu­aa­li­kas­va­tusta tai seksu­aa­li­ter­veyden edistämistä.

Opintojen jälkeen
Osaat seksu­aa­li­suuden sekä sukupuolen moninai­suuden käsit­teistöä sekä tiedät perus­asiat seksu­aa­lia­na­to­miasta ja -fysio­lo­giasta. Saat valmiuksia seksu­aa­li­suuteen liittyvien kysymysten tarkas­te­lussa ja arvioin­nissa, sekä tunnistat seksu­aa­li­suuteen liittyviä kehitys­haas­teita elämän­kaaren eri vaiheissa. Saat valmiuksia kohdata erilai­sissa elämän­krii­seissä olevien asiak­kaiden kysymyksiä seksu­aa­li­suteen liittyen.

Verkossa tapahtuva ohjaus ja vuoro­vai­kutus hoitotyössä

Verkko­vuo­ro­vai­kutus I 2 op
Verkko­vuo­ro­vai­kutus II (tulossa keväällä 2023)

Digitaa­listen palve­lujen käyttö sosiaali- ja tervey­sa­lalla yleistyy. Verkossa tapahtuva asiakkaan kohtaa­minen, ohjaa­minen ja yhtey­denpito perustuu kasvok­kaisen vuoro­vai­ku­tuksen sijaan entistä enemmän tekno­lo­gia­vä­lit­teiseen vuoro­vai­ku­tukseen. Yhtenä osana hoitotyön ammatil­lista osaamista tulee jatkossa olemaan verkko­vuo­ro­vai­ku­tus­taidot, ja tämä vaatii uuden­laista vuorovaikutusosaamista.

Kenelle
Sosiaali- ja tervey­salan digitaa­listen palve­luiden käyttämis- ja kehit­tä­mis­osaa­mista tarvitseville.

Opintojen jälkeen
Osaat keskus­tella erilaisten asiak­kaiden kanssa verkon välityk­sellä eettisyys huomioiden. Osaat käyttää erilaisia etätyös­ken­telyn välineitä ja sovel­luksia, sekä hallitset erilaisia vuoro­vai­ku­tus­ka­navia asiakkaan etähoi­dossa. Tunnet myös tieto­suojan ja tieto­turvan vaati­mukset erilai­sissa verkkovuorovaikutustilanteissa.

Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Asiakas­läh­töiset sähköiset sote-palvelut 5 op
Sairaan­hoi­tajan etävas­taanotto 5 op

Kenelle
Sosiaali- ja tervey­salan digitaa­listen palve­luiden käyttämis- ja kehit­tä­mis­osaa­mista tarvitseville.

Opintojen jälkeen
Saat kokonais­kuvan sosiaali- ja tervey­den­huollon digita­li­saa­tiosta ja sen tuomista mahdol­li­suuk­sista. Ymmärrät sähköisten palve­lujen mahdol­li­suudet sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa ja tiedät, millaisia sähköisiä palveluja on käytössä tai ollaan ottamassa käyttöön. Osaat ottaa huomioon eettiset kysymykset ja ymmärrät asiakas­läh­töi­syyden merki­tyksen sähköisten palve­lujen kehit­tä­mi­sessä ja toteut­ta­mi­sessa. Osaat käyttää erilaisia etätyös­ken­te­lyssä käytet­täviä välineitä ja sovelluksia.

Ketterä kehit­tä­minen

Lean-ajattelun perusteet 5 op
Palve­lu­muo­toilu 5 op
Lean six sigma Yellow Belt 2 op

Ketterät menetelmät kannus­tavat kestävään toimin­ta­tapaan. Ilman muutos­ky­vyk­kyyttä organi­saatio ei selviä maailman myller­ryk­sistä. Kette­ryyttä tarvitaan nyt entis­täkin enemmän jokaisen ihmisen ajatte­lussa, työta­voissa ja organi­saation johta­mi­sessa. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa pääset tutus­tumaan menetelmiin, joiden avulla saavu­tetaan laatua, nopeutta ja asiakasorientoituneisuutta.

Kenelle
Kaikille, jotka haluavat järke­vöittää nykyistä tekemisen tapaa tiimissä tai organi­saa­tiossa. Henki­löille, joilla ei vielä ole kokemusta kette­ristä menetel­mistä. Sisältö antaa uusia ideoita ja vinkkejä siihen, miten voit hyödyntää ketterää ajattelua, oletpa tiimin jäsen tai johta­vassa roolissa.

Opintojen jälkeen
Tiedät, mitä on lean-ajattelu ja miten sitä voi toteuttaa työssä, johta­mi­sessa ja kehit­tä­mi­sessä. Osaat käyttää erilaisia lean-menetelmiä ja -työkaluja ongel­man­rat­kai­sussa ja toiminnan kehit­tä­mi­sessä. Osaat soveltaa mitta­reita toiminnan arvioin­nissa ja kehit­tä­mi­sessä, ja käyttää innova­tii­visia ja asiakas­kes­keisiä menetelmiä palve­luiden tuotteis­ta­miseen sekä yhteis­ke­hit­tä­miseen. Osaat rakentaa asiakas­läh­töisiä palve­lu­polkuja, sekä suunni­tella ja jäsentää palve­lu­pol­kujen kontak­ti­pisteet, joissa palvelu ja asiakas kohtaavat.

Uudistuva johtajuus

Valmentava johta­minen 5 op
Esimies­vies­tintä 3 op
Kestävä johtajuus 5 op

Nykyajan työelämä vaatii erilaisia otteita myös johta­miseen ja johta­juuteen. Esimiehen rooli on muuttunut suorit­ta­misen valvo­jasta yhä enemmän onnis­tu­misten valmen­ta­jaksi. Uudet roolit edellyt­tävät uusia taitoja. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa pereh­dytään valmen­tavaan ja kestävään johta­miseen osana organi­saation ja henki­löstön kehit­ty­mistä ja kehit­tä­mistä, sekä viestinnän merki­tykseen tiimin onnistu-misessa ja innostumisessa.

Kenelle
Opinnot sovel­tuvat tiimin­ve­tä­jälle, työnjoh­ta­jalle tai asian­tun­ti­jasta esihen­ki­löksi siirty­välle sekä esimies­työtä tekeville oman osaamisen kehit­tä­misen avuksi. Kaikille työyh­teisön ja organi­saation kehit­tä­mi­sestä sekä oman työnsä ja itsensä kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille.

Opintojen jälkeen
Ymmärrät valmen­tavan ja kestävän johta­misen tunnus­piirteet ja henki­löstön tavoit­teel­lisen työsken­telyn edelly­tykset työyh­teisön toimin­nassa. Osaat kannustaa ja motivoida henki­löstöä kohti yhteisiä päämääriä hyödyn­tä­mällä valmen­tavaa johta­mis­tyyliä. Tunnistat onnis­tuneen muutoksen edelly­tykset ja muuttuneen toimin­taym­pä­ristön asettamat haasteet henki­lös­tölle. Osaat hahmottaa esimies­vies­tintään vaikut­tavia tekijöitä esimiehen, työyh­teisön ja organi­saation tasoilla. Opit sellaisia viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­tapoja, joilla hyvän esimiehen tulisi viestiä työyhteisössään.

Strate­ginen johtaminen

Organi­saa­tio­käyt­täy­ty­minen ja strate­ginen johta­minen 4 op
Strate­ginen suunnittelu ja johta­minen 5 op

Strate­gisen johta­misen osaamis­ko­ko­naisuus valmistaa sinut toimimaan mukana organi­saation uudis­tu­mi­sessa. Kykenet analy­soimaan ja suunnit­te­lemaan strate­gista uudis­tu­mista huomioiden toimin­taym­pä­ristön rajoi­tukset ja vaati­mukset. Osaat yhdistää muuttuvan liike-elämän vaati­mukset sekä oman organi­saa­tiosi muutos­tarpeet. Opiske­lemasi strate­gia­työ­kalut auttavat tekemään strategian mukaisia päätöksiä ja opera­tii­visia valintoja arjessa.

Kenelle
Yritysten ja organi­saa­tioiden johto-, päällikkö- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä työsken­te­levät, jotka osallis­tuvat organi­saation strate­giseen suunnit­teluun ja päätöksentekoon.

Opintojen jälkeen
Tunnet strate­gisen johta­misen keskeiset käsitteet ja osaat muotoilla strate­giaan perus­tuvia tulos­ta­voit­teita mitta­reineen. Osaat suorittaa suunni­telman laati­mi­seksi tarvit­tavat tausta-analyysit, laatia strate­gisen suunni­telman BSC:n mukai­sesti, seurata suunni­telman toteu­tu­mista ja kerätä arvioin­ti­tietoa suunni­telman edelleen kehit­tä­mi­seksi. Osaat johtaa organi­saa­tiota ja työyk­sikköä strate­gisen suunni­telman avulla ja uudistaa strategiaa asiakas­läh­töi­sesti ja asiak­kaiden tulevai­suuden tarpeet ennakoiden.

Onnistu rekry­toin­nissa

Rekry­toinnin uudet tuulet 5 op
Työoikeus 3 op

Oikean­laisten työnte­ki­jöiden löytä­minen ja rekry­tointi on yksi työnan­tajan tärkeim­mistä ja haasta­vim­mista tehtä­vistä. Onnis­tunut rekry­tointi ei ole pelkkää onnen kauppaa vaan taustalla on usein suunni­tel­mal­linen rekry­toin­ti­pro­sessi. Hakuvai­heessa tärkeää on toimen­kuvan määrittely, jotta saadaan oikean­laiset hakukri­teerit tehtävään. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa keski­tytään koko rekry­toin­ti­pro­sessiin sekä työoi­keu­del­lisiin näkökulmiin.

Kenelle
Kaikille rekry­toin­nista kiinnos­tu­neille ja siitä vastaa­ville henki­löille. Kaikille työoi­keu­desta kiinnostuneille.

Opintojen jälkeen
Hallitset perus­tiedot ja valmiudet krono­lo­gi­sesti etenevään rekry­toin­ti­pro­sessiin. Opinnot antavat mahdol­li­suuden osaamisen kasvat­ta­miseen esimies­tai­doissa ja rekry­toin­ti­pro­sessin läpivien­nissä. Tiedät työoi­keuden keskeiset käsitteet ja säännökset, ymmärrät säännösten liitynnät käytännön tilan­teisiin, osaat työsuhteen alkamiseen ja päättä­misen liittyvät asiat sekä työnte­kijän keskeiset oikeudet ja velvol­li­suudet. Osaat hankkia ja käyttää oikeu­del­lista tietoa erilai­sista oikeuslähteistä.

Kestävä kehitys osana yrityksen toimintaa, kilpai­lu­kykyä ja tulevaisuutta

Energia­murros ja biotalous 2 op
Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi yritys­toi­mintaa 2 op

Ilmas­to­viisaan toiminnan perusteet 3 op

Kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden tavoitteet ovat kiinteä osa yritysten toimintaa, kilpai­lu­kykyä ja tulevai­suutta. Nämä tavoitteet haastavat jo nyt jokaisen yrityksen kehit­tämään liike­toi­min­taansa. Yrityksen kestävään kehitykseen kuuluvat talou­del­linen-, sosiaa­linen- ja ympäris­tö­vastuu. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa tarkas­tellaan ratkai­su­kes­kei­sesti energia­mur­roksen tarjoamia mahdol­li­suuksia biota­lous­a­lalle sekä sukel­letaan yritys­vastuun uusiin tuuliin yritys­vas­tuulain ja CSDR eli Corporate Sustai­na­bility Reporting Direc­tiven osalta.

Kenelle
Kaikille kestävän kehityksen ja kierto­ta­louden liike­toi­min­ta­mal­leista ja tulevai­suuden mahdol­li­suuk­sista kiinnostuneille.

Opintojen jälkeen
Ymmärrät energia­mur­roksen käsitteen ja sen taustalla vaikut­tavia yhteis­kun­nal­lisia mekanismeja, sekä tunnistat energian ja energia­mur­roksen merki­tyksen osana biota­loutta. Opit analy­soimaan yrityksen nykytilan sekä asettamaan tavoitteet ja muodos­tamaan vision yrityksen kestävän kehityksen toimenpi-teille. Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyn­tä­misen yritys­toi­min­nassa. Osaat uusia keinoja yrityksen/organisaation toiminnan ilmas­to­vai­ku­tusten arviointiin, kestävien toimen­pi­teiden toteut­ta­miseen ja ilmas­to­myön­teisen toimin­ta­kult­tuurin edistämiseen.

Kestävä kehitys haltuun

Kiertotalous.nyt 3 op
Näkökulmia biota­louteen 2 op
Uusiu­tuvan energian lähteet 5 op

Kierto­talous on noussut maail­man­laa­jui­seksi megat­ren­diksi, joka koskettaa sekä julkisen, että yksityisen sektorin toimintaa. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa paneu­dutaan kestävän kehityksen periaat­teisiin, bio- ja kierto­ta­louden toimin­ta­mal­leihin sekä uusiu­tuvan energian lähteisiin.

Kenelle
Biota­lou­desta, metsä­tie­teistä, kestä­västä kehityk­sestä, kierto­ta­lou­desta ja alan opinnoista kiinnostuneille.

Opintojen jälkeen
Tiedät, mitä kierto­talous tarkoittaa ja ymmärrät sen perus­pe­ri­aatteet. Osaat keinot, joilla kierto­ta­loutta voidaan edistää. Osaat biota­lous­kä­sitteen ja sen osa-alueet, biota­louden raaka-aineet ja perus­pro­sessit sekä biota­louden globaalin merki­tyksen maapal­lolle. Tiedät erilaiset uusiu­tuvat energia­lähteet ja niiden käytön sekä tunnet pienkiin­teis­töjen lämmitysjärjestelmäratkaisut.

Ikäosaava yritys

Ikäys­tä­väl­linen yritys 5 op
Ikämo­ni­nai­suuden johta­minen 5 op
Kilpai­lu­kykyä 50 + markki­noilla 5 op

Useat yritykset eri palve­lua­loilla ovat onnis­tuneet paran­tamaan liike­toi­min­taansa huomioi­malla paremmin yli 50-vuotiaiden asiak­kaiden tarpeet. Ikäih­miset ovat tulevai­suu­dessa kulut­tajan roolin lisäksi myös monella muulla tavalla mukana markki­noilla ja talou­dessa. He voivat olla työnte­ki­jöinä, yrittäjinä, tuote­ke­hit­te­li­jöinä tai konsult­teina. Ikäjoh­ta­minen ei ole vain ikään­ty­neiden johta­mista, vaan eri-ikäisten johtamista.

Kenelle
Opinnot tukevat monen­laisia työteh­täviä. Ne sopivat kaikille ikäosaa­mi­sesta kiinnos­tu­neille ja kaikille, jotka haluavat kehittää johta­mis­tai­tojaan. Ikämo­ni­nai­suuden johta­minen opinnot ovat osa YAMK-tutkintoa.

Opintojen jälkeen
Osaat soveltaa ikäys­tä­väl­lisen yrityksen kriteerejä oman yrityksen/työpaikan ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­mi­sessä. Tunnistat ikään­ty­neiden asiak­kaiden tarpeita yrityksen kehit­tä­misen perustana ja ymmärrät palve­lu­muo­toilun lähtö­kohdat. Osaat jäsentää ikämo­ni­nai­suuden johta­misen perus­teita, tarpeita, edelly­tyksiä ja mahdol­li­suuksia organi­saa­tiossaan sekä toteuttaa ikämo­ni­nai­suuden johta­misen käytännön toimen­pi­teitä. Kehität omaa ja yrityksen toimintaa ikäys­tä­väl­lisen yrityksen kriteerien avulla sekä suunnit­telet ja toteutat muutoksia oman yrityksesi tai työpaikkasi toimin­nassa kohti ikäys­tä­väl­li­syyttä. Tiedät ja ymmärrät erityi­sesti 50+ asiakas­mark­ki­noilla käytettyjä liike­toi­min­ta­malleja ja kehit­tä­mis­keinoja, joilla yritys voi paremmin palvella 50+ asiakkaitaan.

Visuaa­linen viestintä

WordPress-julkai­su­jär­jes­telmä 3 op
Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely I, 3 op
Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely II, 3 op

Julkaisun taitto Adobe InDesign CC 3 op
Adobe Photoshop graafisen suunnit­telun työvä­li­neenä 3 op
Adobe Illustrator 3 op
Tiedon visua­li­sointi 3 op
Graafisen alan sommittelu ja värioppi 3 op
Typografia 3 op

Visuaa­lisuus on iso osa markki­nointia ja visuaa­linen sisältö on tehokkain tapa saada yrityksen viesti perille. Visuaa­lisen viestinnän tarkoitus on luoda mieli­kuvaa yrityk­sestä sekä sen tuotteista tai palveluista. 

Kenelle
Koulutus on suunnattu henki­löille, jotka ovat kiinnos­tu­neita visuaa­li­sesta suunnit­te­lusta tai haluavat perustaa verkko­sivut itselleen tai yritykselleen.

Opintojen jälkeen
Osaat soveltaa väreihin ja sommit­teluun liittyviä ilmiöitä suunnit­te­lussa, hallitset typogra­fisia kontrasteja ja tunnet taitto­ty­po­grafian käsit­teitä ja sääntöjä. Osaat käyttää eri piirus­tus­työ­kaluja, muotoja ja teksti­työ­kalua monipuo­li­sesti, Pystyt suunnit­te­lemaan yksin­ker­taisia kuvituksia ja ymmärrät tiedon visua­li­soinnin merki­tyksen ja tavoitteet.