Syvennä osaamistasi opintokokonaisuuksissa

Opinto­ko­ko­nai­suudet ovat osaamis­pa­ketteja, joissa voit hankkia juuri sinulle sopivaa täsmä­osaa­mista ja jotka tarjoavat osaamista valit­se­maasi teemaan. 

Opinto­ko­ko­nai­suudet muodos­tuvat korkea­kou­lu­tut­kin­tojen osista, joten voit myöhemmin sisäl­lyttää ne halutessasi osaksi AMK-tutkintoa. Opinto­ko­ko­nai­suudet ovat kaikille avoimia koulu­tuksia, joiden suori­tuk­sesta saat todistuksen. 

Opinto­ko­ko­nai­suudet sopivat sinulle, joka 

  • tarvitset työteh­tä­vissäsi lisää osaamista tiettyyn teemaan liittyen, 
  • etsit uusia työteh­täviä jahaluat täsmä­osaa­mista, jolla parantaa asemaasi työnhaussa, 
  • haet hieman laajempaa, mutta tiivistä koulu­tusta syventää osaamista tietyltä aihealueelta. 

Matkailu ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan kehit­tä­misen lähtökohtia

Asiakas­läh­töinen palve­lujen kehit­tä­minen on tätä päivää. Saat uusia näkökulmia matkailuun, asiak­kaiden huomioi­miseen sekä erilaisten tapah­tumien järjes­tä­miseen. Opinnot sopivat eri alojen yrittä­jille, työnte­ki­jöille ja yhtei­söille sekä kaikille kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille. 

Kurkista kestävään matkailuun 2 op
Pala palve­lu­muo­toilua 2 op
Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa 2 op

Graafinen suunnittelu ja työvälineet

Perehdy graafisen suunnit­telun ohjelmiin, perus­toi­min­toihin ja käyttötarkoituksiin.

Adobe Photoshop graafisen suunnit­telun työvä­li­neenä 3 op
Adobe Illustrator 3 op
Julkaisun taitto – Adobe InDesign CC 3 op
Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely I, 3 op
Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely II, 3 op