Categories
Artikkelit Hiilineutraaleja ratkaisuja Pulssi

Joensuun seudun puura­ken­ta­minen kiinnostaa ulkomaillakin

Vuonna 2014 Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu valitsi yhdeksi painopis­tea­lu­eekseen puura­ken­ta­misen osaamisen kehit­tä­misen. Maakun­nal­lisen elinkei­no­ra­kenteen lisäksi painopis­tea­lueen valintaan vaikut­tivat ilmas­ton­muu­toksen hillintä poten­ti­aa­listen tekno­lo­gioiden edistä­misen kautta. Euroopan tasolla raken­nukset kulut­tavat noin 40 % energiasta ja tuottavat 36 % hiili­diok­si­di­pääs­töistä. Raken­nus­ma­te­ri­aalien ja raken­ta­misen prosessien osuus raken­nusten elinkaaren hiili­ja­lan­jäl­jestä nykyi­sellään on noin puolet. Toinen puoli syntyy raken­nusten käytön­ai­kai­sesta energian kulutuk­sesta. Ympäris­tö­mi­nis­teriö on […]