Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: talous­hal­linnon asiantuntija

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee TALOUSHALLINNON ASIANTUNTIJAAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.9.2021-28.2.2022.  Olet osa Karelian lasken­ta­pal­ve­lujen tiimiä, jonka tehtävänä on huolehtia Karelian talous­hal­linnon opera­tii­vi­sista tehtä­vistä ja tuottaa infor­maa­tiota johdon ja muun organi­saation päätök­senteon tueksi. Tiimin sisällä työteh­täviä vaihdellaan itseoh­jau­tu­vasti työkuorman mukaan.  Keskei­simpiä työteh­täviä ovat esimer­kiksi– ostolas­kujen kierrä­tys­jär­jes­telmän Rondon pääkäyt­tä­jä­teh­tävät ja ostolas­kujen käsittely– matka­las­kujen käsittely– myynti­las­kutus– päivit­täiset kirjan­pidon tehtävät– muut […]