TARMO – oppimis- ja palveluympäristö

TARMO on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö, jossa sosiaali- ja tervey­den­huol­toalan opiske­lijat voivat suorittaa käytännön harjoit­te­lu­jak­soistaan. Toimintaa ohjaavat ja koordi­noivat laillis­tetut tervey­den­hoi­toalan ammattilaiset.

TARMOn toimin­ta­pe­ri­aat­teena on kokonais­val­taisen hyvin­voinnin tukeminen ja terveyden edistä­minen. Toimin­ta­ta­pamme on moniam­ma­til­linen tiimi­malli, jossa fysio­te­ra­peutti-, sairaan­hoitaja-, tervey­den­hoitaja- ja sosio­no­mio­pis­ke­lijat työsken­te­levät työparina tai pienryhmissä.

Kenelle

  • Yksilö­asiakkaat (lapset, nuoret, työikäiset, ikääntyneet)
  • Paikal­li­syh­dis­tykset (ryhmä­toi­minta, virkistyspäivät)
  • Työyh­teisöt (hyvin­voin­ti­päivä, erilaiset terveysmittaukset)
  • Urhei­luseurat (erilaiset ennal­taeh­käi­sevät kartoi­tukset, neuvonta, luennot)
  • Yritykset (yhteistyö esim. toimintakykylaboratorio)

Palve­lumme

  • Yksilö­vas­taanotto ja ryhmä­toi­minnat Karelian kampuksella.
  • Kotikäynnit asiakkaan luona.
  • Ryhmä­muo­toinen työskentely yhteis­työ­kump­pa­neiden tiloissa.
  • Erilaiset hyvin­vointiin liittyvät tapahtumat.

Käytös­sämme on Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun nykyai­kaiset ja luotet­tavat toiminta- ja suori­tus­kyvyn arvioin­ti­vä­lineet ja menetelmät, joita hyödyn­nämme laajasti asiakastyöskentelyssämme.

Kiinnos­tuitko?  

Ajanvaraus / yhtey­denotto puh. 050 913 1787 tai sähkö­pos­titse tarmo@karelia.fi.

Ensim­mäi­sellä tapaa­mi­sella arvioimme ja kartoimme tilanteen ja teemme kanssasi yksilöl­lisen suunni­telman tarpeidesi mukaan.

KLIKKAA PALVELUHAKEMISTOON, JOSSA OVAT KAIKKI KARELIAN ASIANTUNTIAPALVELUT