Categories
Ajankohtaista

Täyden­nys­kou­lutus

Päivitä tietosi täydennyskoulutuksella

Järjes­tämme täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityis­hen­ki­löille. Yritys­kou­lu­tukset voivat sisältää lyhyitä henki­lös­tö­kou­lu­tuksia tai laajempia koulu­tus­ko­ko­nai­suuksia ja kehit­tä­mis­hank­keita tarpeen mukaan. Täyden­nys­kou­lu­tusten suunnit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa hyödyn­nämme asian­tun­ti­joi­demme monia­laista osaamista sekä pitkä­ai­kaisia työelämäyhteyksiä.

Tarjoamme koulu­tuksia sekä valmiina kokonai­suuksina ennalta määrät­tyinä ajankohtina että räätä­löi­tyinä tilaus­kou­lu­tuksina toiveidesi mukaisesti.

Ajankoh­tainen täydennyskoulutustarjonta

Tutustu ajankoh­taiseen koulu­tus­tar­jon­taamme ja ilmoit­taudu mukaan.

Räätä­löidyt tilauskoulutukset

Kerro meille koulu­tus­tar­peesi, niin räätä­löimme sopivan koulu­tus­pa­ketin tarpeesi mukaan.
Lue lisää ja katso esimerkkejä eri aihepiirien koulutuksista.

Koulu­tusten tuki

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tukee osaa koulu­tuk­sis­tamme. Oma maksuo­suutesi on pienim­millään vain 30 % kustan­nuk­sista.
Lue lisää ja hyödynnä koulu­tusten talou­del­linen tuki.

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut@karelia.fi