Basic Body Awareness terapia BBAT I -koulutus

BBAT I on ensim­mäinen osa isompaa koulu­tus­ko­ko­nai­suutta, joka johtaa BBAT-terapeut­ti­tut­kintoon. Basic Body Awareness -terapia on psyko­fyy­sinen fysio­te­ra­peut­tinen lähes­ty­mistapa, jolla pyritään edesaut­tamaan ihmisten terveyttä edistävien voimavarojenkäyttöönottoa.

BBAT I-koulutus on suunnattu fysio­te­ra­peu­teille. Koulu­tuk­sessa pereh­dytään BBAT-lähes­ty­mis­tavan teoreet­tisiin perus­teisiin, liikkeen laatuun ja sovel­ta­miseen käytän­nössä omakoh­taisen kokemuksen kautta. Koulu­tuk­sessa opitaan BBAT-menetelmän perus­har­joi­tukset ja niiden käyttä­minen. Osallis­tujat reflek­toivat kokemuk­siaan sekä kirjoit­ta­malla että keskus­te­le­malla.

BBAT-menetelmä soveltuu mm. mielen­ter­vey­soi­reiden kuten masen­nuksen, ahdis­tuksen ja syömis­häi­riöiden hoitoon. BBAT -menetel­mästä on todettu hyötyjä myös stressin, kipujen ja erilaisten psyko­so­maat­tisten oireiden hoidossa.

Koulu­tuksen laajuus on 5 op (135 h). Läsnä­olo­kou­lutus 40 tuntia ja oppimis­tehtävä 95 tuntia. Oppimis­teh­tävänä on kirjoittaa omasta BBAT liike­har­joit­te­lusta ja BBAT kirjal­li­suuteen pereh­ty­mi­sestä raportti. Osallis­tujat saavat koulut­tajan palautteen oppimistehtävästä.

Tutustu esitteeseen

Koulu­tusaika
Aloitus 5.6. klo 18.00 ja päätös 10.6.2022 klo 13.30. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoit­tau­tu­misen jälkeen.

Koulu­tus­paikka
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, tila E161

Kouluttaja
Kirsti Niskala, BBAT opettaja, työfy­sio­te­ra­peutti, NLP Trainer

Hinta

730 €/osallistuja (sis. alv 24 %)
Lisäksi on mahdol­lisuus lunastaa 2 oppikirjaa 80 € hintaan.

Ilmoit­tau­tu­minen

Ryhmän koko on 14 henkilöä. Osallis­tujat otetaan ryhmään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä.
Koulu­tukseen osallis­tuneet saavat todis­tuksen hyväk­sy­tystä 5 opinto­pisteen
laajui­sesta suorituksesta.

Ilmoit­taudu viimeistään 31.5.2022 sähköi­sellä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keella.
Ilmoit­taudu tästä

Lisätietoja

Koulu­tuksen sisältö:
Kirsti Niskala, kirsti.niskala@luukku.com

Käytännön järjes­telyt:
Anne Prepula, anne.prepula@karelia.fi, p. 050 311 9167