Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen täydennyskoulutus

Koulu­tuksen laajuus kokonais­tar­jonta
45 opinto­pis­tettä
Ajoitus koulutus alkaa lokakuussa 2021
Toteutus verkko-opinnot
Koulutus on maksuton.

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä rakennuttamiseen.

Puura­ken­ta­miseen liittyy erittäin paljon esival­mis­tusta ja teollisia prosesseja, joiden tuntemus on lähtö­kohta onnis­tu­neelle toteu­tuk­selle. Tieto­mal­lin­ta­minen luo edelly­tykset teolli­selle puura­ken­ta­mi­selle. Myös raken­nut­tajien tulee tuntea teollisen puura­ken­ta­misen toimintatavat.

Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukaisesti. 

Kohde­ryhmä

Koulutus on suunnattu raken­nusalan osaajille, joiden perus­osaa­minen ja -taidot ovat riittävät täyden­ny­so­pin­tojen sujuvaan suorit­ta­miseen. Koulu­tuksen opinnoista kootaan tarjontaa raken­nut­ta­jille, suunnit­te­li­joille ja toteut­ta­jille. Opintoja voivat suorittaa raken­nusin­si­nöörit, arkki­tehdit, raken­nusark­ki­tehdit, raken­nus­mes­tarit, talotek­niikan ja ympäris­tö­tek­niikan insinöörit. 

Koulutus soveltuu myös erinomai­sesti FISEn pätevyyksiä hakeville suunnit­te­li­joille, joilta puuttuu vaativan puura­ken­ta­misen pätevyyden saami­seksi edelly­tetyt insinööriopinnot. 

Tutkinto-opiske­li­joita ei huomioida opiske­li­joiksi näihin opintoihin.

Opinnot ja niiden toteutus

Opintojen kokonais­tar­jonta on 45 op, josta opiskelija voi valita halua­mansa määrän. Opinnot voi suorittaa työn ohella.
Koulutus toteu­tetaan yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, XAMK:n ja Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa.
Opinnot tarjotaan korkea­kou­lujen omilla alustoilla ja työkaluilla. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti Moodle-oppimisympäristössä. 

Ilmoit­tau­tu­mis­lomake >>

Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulu

Ilmoit­tau­tu­mis­lomake >>

Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu (Xamk)

Ilmoit­taudu opintojaksolle >>

Lisätietoja

koulu­tus­pääl­likkö Sirpa Kolari, sirpa.kolari@karelia.fi tai 050 476 9593.