Categories

Tuetun työllis­ty­misen koulutus

Tuetun työllis­ty­misen työtapa edistää kokonais­val­tai­sesti työtä hakevien asiak­kaiden mahdol­li­suuksia löytää työky­kyään ja osaamistaan vastaavia työteh­täviä. Tuetun työllis­ty­misen keskiössä on asiakas ja hänen tavoit­teensa, joita ammat­ti­lainen tukee ratkai­su­kes­keisen valmen­nuksen menetelmin. 

Tuetun työllis­ty­misen lähtö­kohtana ovat asiakkaan osaaminen, kiinnostus ja vahvuudet. Tuettu työllis­ty­minen on tutki­tusti tehokas työtapa edistää pitkään työttömänä olleiden, osatyö­ky­kyisten ja erityis­ryhmien työllistymistä.

Tuetun työllis­ty­misen ammat­ti­laiset työsken­te­levät työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa mm. valmen­tajina, ohjaajina, työhön­val­men­tajina tai palve­luiden esihen­ki­löinä julki­sella sekto­rilla, järjes­töissä, oppilai­tok­sissa ja yrityksissä.

Koulu­tuk­sessa yhdis­tetään verkko­luennot, pienryh­mä­opetus sekä oman työn käytän­nöl­linen kehit­tä­minen. Koulutus toteu­tetaan etäluen­toina ja lähio­pe­tuksena pienryh­missä, sisältäen käytännön harjoituksia. 

Koulu­tusaika 10.1.-16.12.2022.
Koulu­tus­ko­ko­naisuus sisältää seuraavat moduulit, joihin sinulla on mahdol­lisuus ilmoittautua: 

1. Tuettu työllis­ty­minen 5 op

Moduulin tavoit­teena on yhteisen ymmär­ryksen luominen tuetun työllis­ty­misen sisäl­löstä työllis­ty­mistä tukevien palve­luiden tuottajien kanssa. Moduulin oppimis­teemoja ovat tuetun työllis­ty­misen arvot ja periaatteet, laatu­kri­teerit ja tuetun työllis­ty­misen valmen­nus­pro­sessin vaiheet. 

 • 6 oppituntia video­luentoja 10.1.2022 alkaen
 • 3 x 3 oppituntia pienryh­mä­kes­kus­teluja, klo 14-16.15
  1. ryhmä­kes­kustelu 2.2.2022
  2. ryhmä­kes­kustelu 9.2.2022
  3. ryhmä­kes­kustelu 16.2.2022
 • Oman työn analysointia
 • Osallis­tu­ja­hinta 280 € + alv (24 %)
2. Osaamisen esiin nosta­minen 5 op

Moduulin tavoit­teena on asiakasta voimaan­nuttava, luotta­muk­sel­liseen yhteis­työ­suh­teeseen perustuva ja työnha­kijan poten­ti­aaliin keskittyvä osaamisen hahmot­ta­minen. Moduulin oppimis­teemoja ovat asiakas­läh­töinen osaamisen kartoitus, osaamisen, kykyjen ja toiveiden kartoitus, asiakkaan voimaan­tu­misen tukeminen, realis­tinen ja tavoit­teel­linen työnhakusuunnitelma. 

 • 6 oppituntia video­luentoja 17.2.2022 alkaen
 • 4 x 3 oppituntia pienryh­mä­kes­kus­teluja, klo 14-16.15
  1. ryhmä­kes­kustelu 16.3.2022
  2. ryhmä­kes­kustelu 23.3.2022
  3. ryhmä­kes­kustelu 30.3.2022
  4. ryhmä­kes­kustelu 5.4.2022
 • Omaan työhön vietäviä harjoi­tuksia ja niiden analysointia
 • Osallis­tu­ja­hinta 320 € + alv (24 %)
3. Ratkai­su­kes­keinen valmennus 5 op

Moduulin tavoit­teena on saada valmiudet ratkai­su­kes­keisen työme­ne­telmien käyttöön valmen­nuk­sessa. Moduulin oppimis­teemoja ovat ratkai­su­kes­keisen työme­ne­telmän periaatteet, asiakkaan sisäisen motivaation herättely sekä ratkai­su­kes­keiset kysymykset ja työtavat valmennuksessa. 

 • 10 oppituntia video­luentoja, 6.4.2022 alkaen
 • 4 x 3 oppituntia pienryh­mä­kes­kus­teluja, klo 14-16.15
  1. ryhmä­kes­kustelu 27.4.2022
  2. ryhmä­kes­kustelu 4.5.2022
  3. ryhmä­kes­kustelu 11.5.2022
  4. ryhmä­kes­kustelu 18.5.2022
 • Omaan työhön vietäviä harjoi­tuksia ja niiden analysointia
 • Osallis­tu­ja­hinta 360 € + alv (24 %)
4. Työnan­ta­jayh­teistyö 5 op

Moduulin tavoit­teina on saada valmiudet kohtauttaa asiakkaan ja työnan­tajan tarpeet sekä kehittää uusia yhteistyö ja lähes­ty­mis­keinoja työnan­tajan kanssa toimi­miseen. Moduulin oppimis­tee­moina ovat työteh­tävien räätä­löinti, työnan­tajien tarpeiden kartoitus ja tavoit­teel­lisen yhteistyön suunnittelu, työnte­kijän osaamisen ja työnan­tajien tarpeiden yhteen­so­vit­ta­minen sekä työllis­ty­mistä tukevien palve­luiden markki­nointi, työssä pysymisen tukeminen.

 • 6 oppituntia luentoja 19.5.2022 alkaen
 • 3×3 oppituntia pienryh­mä­työs­ken­telyä, klo 14-16.15
  1. ryhmä­kes­kustelu 17.8.2022
  2. ryhmä­kes­kustelu 24.8.2022
  3. ryhmä­kes­kustelu 31.8.2022
 • Omaan työhön vietäviä harjoi­tuksia ja niiden analysointia
 • Osallis­tu­ja­hinta 280 € + alv (24 %)
5. Työllis­ty­mis­pal­ve­luiden johta­minen 5 op

Moduulin tavoit­teena on, että osallistuja saa valmiudet kehittää ja johtaa laaduk­kaita asiakas­läh­töisiä työllis­ty­mis­pal­ve­luita. Moduuin oppimis­tee­moina ovat palve­luiden muotoilu asiakas­läh­töi­sesti ja resurs­si­te­hok­kaasti yhteis­työssä valmen­nus­työtä tekevien kanssa, palve­luiden yhden­mu­kais­ta­minen, palve­luiden laatu­kri­teerien käyttöönotto ja seuranta sekä valmen­nus­työtä tekevien työnte­ki­jöiden johtaminen.

 • 6 oppituntia luentoja, 1.9.2022 alkaen
 • 3×3 oppituntia pienryh­mä­työs­ken­telyä klo 14-16.15
  1. ryhmä­kes­kustelu 21.9.2022
  2. ryhmä­kes­kustelu 28.9.2022
  3. ryhmä­kes­kustelu 5.10.2022
 • Omaan työhön vietäviä harjoi­tuksia ja niiden analysointia
 • Osallis­tu­ja­hinta 280 € + alv (24 %)
6. Kehit­tä­mistyö 5 op

Moduulin tavoit­teena on palve­luiden ja työta­pojen kehit­tä­minen vastaamaan tuetun työllis­ty­misen laatu­kri­tee­reitä. Moduulin oppimis­teemoja ovat tuetun työllis­ty­misen työta­pojen ja palve­luiden kehit­tä­minen, kehit­tä­mistyön suunnittelu, toteutus ja arviointi, yksilöl­linen tuki ja ohjaus kehit­tä­mis­työhön sekä kehit­tä­mis­hank­keiden esittä­minen omalle työyh­tei­sölle ja sidosryhmille. 

 • 2 oppituntia luentoja, 2.5.2022, klo 14-16.15
 • Omaan työhön liittyvä kehittämistyö
 • Räätä­löity ohjaus 4 tuntia erikseen sovittuna ajankohtana
 • Osallis­tu­ja­hinta 580 € + alv (24 %)

Koulut­tajat

Sanna Saasta­moinen, sanna.tuulikki.saastamoinen@gmail.com, p. 040 510 3940
Mari Nupponen, mari.nupponen@outlook.com, p. 0400 764 123

Koulut­ta­jilla on yli 10 vuoden kokemus tuetun työllis­ty­misen menetelmän koulut­ta­mi­sesta ja työllis­ty­mis­pal­ve­luiden kehittämisestä. 

Ilmoit­tau­tu­minen

Osallis­tujat otetaan koulu­tukseen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. 10.1.2022 alkavaan koulu­tukseen otetaan maksi­missaan 36 henkilöä. Mikäli 10.1. alkava ryhmä on täysi, sinulla on mahdol­lisuus osallistua myöhemmin alkaviin ryhmiin. 

IImoit­tau­tu­minen: 2. moduuli 31.1.2022 mennessä, 3.moduuli 20.3.2022 mennessä, 4. moduuli 30.4.2022 mennessä, 5. moduuli 14.8.2022 mennessä, 6. moduuli 14.4.2022 mennessä.

Ilmoit­taudu koulutukseen

Lisätietoja

Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula@karelia.fi, p. 050 311 9167