Categories
Terveys ja hyvinvointi Syksyn yhteishaku AMK-tutkinnot

Tervey­den­hoitaja, muuntokoulutus

Monimuo­to­to­teutus

 • Opiske­lu­paikat 30
 • Tutkinnon laajuus 60 opinto­pis­tettä (muunto­kou­lutus)
 • Kesto 1,5 lukuvuotta
 • Tutkin­to­nimike Tervey­den­hoitaja (AMK)
 • Koulu­tus­paikka Tikkarinne-kampus
 • Opetus on etä- ja lähio­pintoja, harjoit­telua ja projek­ti­työs­ken­telyä. Jokai­sella lukukau­della harjoi­tellaan asiakas­ti­lan­teita simulaatio- tai tervey­den­huollon ympäristöissä.

Hakeminen

Sairaan­hoi­ta­jasta terveydenhoitajaksi

Päivitä sairaan­hoi­tajan (AMK), kätilön (AMK), ensihoi­tajan (AMK) koulu­tuksesi tervey­den­hoi­ta­jaksi Kareliassa. Väestön ikään­tyessä myös ennal­taeh­käi­sevän hoitotyön rooli kasvaa, ja alan asian­tun­ti­juutta tarvitaan koko ajan enemmän. Tervey­den­hoi­tajana olet kansan­ter­veystyön ammat­ti­lainen ja pystyt vaikut­tamaan eri-ikäisten ja eri elämän­ti­lan­teissa olevien ihmisten hyvin­vointiin. Tervey­den­hoi­tajan osaamista on:

 • Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
 • Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
 • Terveel­lisen ja turval­lisen ympäristön edistäminen
 • Tervey­den­hoi­ta­jatyön johta­minen ja kehittäminen

Karelia amk:n tervey­den­hoi­ta­jao­pin­noissa saat kattavan tieto­pe­rustan ja opit organi­sointi- ja ongel­mien­rat­kai­su­taitoja sekä hallit­semaan erilaisia hoito­ti­lan­teita. Opinnoissa koros­tuvat hyvä työmo­raali sekä eettiset ja ammatil­liset päätök­sen­te­ko­taidot, sekä moniam­ma­til­linen yhteistyö.

Tervey­den­hoitaja työelämässä

Karelia-amk:n tervey­den­hoi­tajana sinulla on sekä tervey­den­hoi­tajan että aikai­semmin hankkimasi sairaan­hoi­tajan, kätilön tai ensihoi­tajan pätevyys. Tervey­den­hoi­tajana voit työsken­nellä muun muassa perhe­suun­nittelu- ja äitiys­neu­vo­lassa, lasten­neu­vo­lassa, koulu- ja opiske­lu­ter­vey­den­huol­lossa, työter­veys­huol­lossa, ikäih­misten tervey­den­huol­lossa, kotihoi­dossa, sairaa­lassa ja järjes­töissä. Lisäksi tervey­den­hoi­tajan tutkinto mahdol­listaa työsken­telyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Tervey­den­hoi­tajan työtehtäviä

 • tervey­den­hoitaja
 • projek­ti­pääl­likkö/-työntekijä
 • terveys­val­mentaja
 • lääke-edustaja
 • tutki­mus­hoitaja
 • asiakas­neuvoja
 • palve­luoh­jaaja
 • toimin­nan­johtaja
Reetta 3 72 624x936

”Tervey­den­hoi­tajan opinnoista ihmis­lä­heisiin työtehtäviin”

Olen kotiu­tunut Joensuuhun todella hyvin, kaupunki tuntuu juuri sopivan kokoi­selta pienen maalais­kunnan jälkeen ja kaikki palvelut ovat täällä helposti saata­villa. Kuljenkin lähes aina polku­pyö­rällä paikasta toiseen, kertoo tervey­den­hoi­ta­jao­pis­kelija Reetta Hyttinen.

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Katso video simulaatio-opiske­lusta Karelian terveydenhoitajaopinnoissa.