Categories
Ajankohtaista

Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan tutki­musym­pä­ris­tös­sämme on laajat valmiudet ohjel­mis­to­tuo­tannon palve­luihin sekä tieto­tek­nisiin palve­luihin. Asian­tun­ti­juu­temme on vahvaa eri tieto­jär­jes­tel­mistä, sähköi­sestä asioin­nista ja pelialan kehit­tä­mi­sestä. Tarjoamme mm. tieto­joh­ta­miseen, ohjel­mis­to­ke­hi­tykseen ja ohjel­mis­tojen testaukseen liittyviä palve­luita. Ajankoh­taista tietoa tieto-ja viestin­tä­tek­nii­kasta saat myös koulu­tuk­sis­tamme ja teemapäivistämme.

Palve­lui­tamme ovat mm.

  • Ohjel­mis­to­ke­hitys
  • Ohjel­mis­tojen testaus
  • Laitteiden ja kompo­nenttien RF-mittaukset
  • Sulau­tet­tuihin järjes­telmiin ja elekt­ro­niik­ka­suun­nit­teluun liittyvä konsultointi

Koulu­tuk­siamme ovat mm.

  • IoT
  • Microsoft Office 2013
  • Ketterät ohjel­mis­totyön menetelmät (erityi­sesti SCRUM)
  • Tieto­jär­jes­telmien kokonaisarkkitehtuuri
  • ITIL-viite­ke­hyksen hyödyn­tä­minen pienten ja keski­suurten organi­saa­tioiden tietohallinnossa