Categories
Ajankohtaista

Tuote­kon­sep­tointi

Onko sinulla loistava tuote tai idea tuotteesta, mutta tarvitset apua sen hiomi­sessa timan­tiksi? Tuote­kon­sep­tointi-palve­lumme puitteissa jatko­ke­hi­tämme tuotettasi/ideaasi eteenpäin halua­mastasi kehit­tä­mis­tar­peestasi käsin.

Kenelle

Kaikille, jotka tarvit­sevat apua tuotteen tai tuoteidean edelleen­ke­hit­tä­mi­sessä. Kehit­tä­mis­tarpeet voivat liittyä muun muassa tuotteen visua­li­soi­miseen, sen ominai­suuksien kehit­tä­miseen tai käytet­tä­vyyden parantamiseen.

Sisältö ja toteutus

Tuotteen/tuoteidean jatko­ke­hitys asiakkaan tarpeiden pohjalta. Jatko­ke­hitys voi liittyä esimer­kiksi tuotteen muotoiluun, toimin­nal­listen ominai­suuksien suunnit­teluun tai materiaali- ja valmis­tus­tek­nisten ratkai­sujen suunnit­teluun. Loppu­tu­loksena tuotamme alustavan tuote­ku­vauksen tuotteen toimin­noista, kokoon­pa­nosta ja valmis­tus­tek­nii­koista. Tuotettu materiaali mahdol­listaa tuotteen tarkemman arvioinnin ja koemarkkinoinnin.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Koulu­tus­pääl­likkö Raimo Moilanen
raimo.moilanen[at]karelia.fi
Puh. 050 585 5139
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu