Categories
Ajankohtaista

Työelämän avain­kump­panit

Työelämän avain­kump­panuus

Koulut­ta­malla tiiviissä vuoro­vai­ku­tuk­sessa työelämän kanssa turvataan jatkossa alueel­linen osaavan työvoiman tarjonta ja siten yritysten ja yhtei­söjen kilpai­lukyky. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kumppanit muodos­tavat tärkeän verkoston työelä­mä­lä­heiseen koulu­tukseen. Avain­kump­pa­neiden kanssa toiminta on monimuo­toista, ja se palvelee monipuo­li­sesti sekä yrityksen että korkea­koulun tarpeita. Yhteistyö on suunni­tel­mal­lista ja pitkäjänteistä.

Karelia-amk:n työelämän avainkumppanitYhteys­tiedot

Harri Mikkonen
palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402