Älykkäästi töihin – Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus

Täydennä osaamistasi tulevai­suuden työn tiedoilla ja taidoilla. Vastaa osaami­sellasi digita­li­saation ja työn murroksen tuomiin haasteisiin, jotka asettavat uuden­laisia osaamis­vaa­ti­muksia korkea­kou­lu­te­tuille työnha­ki­joille. Koulutus rakentuu kolmesta moduu­lista, joista

 • ensim­mäinen sisältää oman osaamisesi tunnis­ta­mista, tuotteis­ta­mista, kehit­ty­mis­tar­peidesi hahmot­ta­mista ja jatko­suun­ni­tel­miesi tekemistä
 • toinen moduuli sisältää kolme yleisiä työelä­mä­taitoja kehit­tävää teemaa
 • kolmas moduuli sisältää kolme Pohjois-Karja­lai­sille yrityk­sille tärkeää ja uutta osaamis­teemaa, joista valitset yhden itsellesi sopivimman koulutuksen.

Koulu­tus­mo­duulit

A. Urabuustaus
 • omien kehit­tä­mis­tar­peiden hahmottaminen
 • urata­voit­teiden ja jatko­suun­ni­telman rakentaminen
 • tulevai­suuden työn mahdol­li­suuksien tunnistaminen
B. Tulevai­suuden yleiset työtaidot
 • Työelämän digitaidot – uudet viestinnän, työnteon ja verkos­toi­tu­misen taidot
 • Lean Six Sigma Yellow Belt – perusteet jatkuvaan parantamiseen
 • Palve­lu­muo­toilun ABC – asiakas­läh­töinen palvelukehitys
C. Tulevai­suuden työn kehittäjä (valin­nainen tarjonta)
 1. Asiakas­läh­töinen digipal­ve­lujen kehittäjä -koulutus
 2. Tiedon ja sen analy­soinnin kehittäjä -koulutus

Koulu­tuksen kesto on enintään 3 kuukautta. Sinulla on lisäksi mahdol­lisuus tarpeen mukaan tehdä yrityk­selle kehit­tä­mis­tehtävä, jolla omaa osaamista voi tuoda esille (enintään 2 kk). Saat ohjaus- ja tukipal­veluja koulu­tus­ko­ko­nai­suuden eri vaiheissa. Koulutus toteu­tetaan pääosin verkossa ja se toteu­tetaan ajalla 7.2.2022 – 9.5.2022. Voit opiskella maksutta avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa vuoden ajan opiskelun aloittamisesta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulu­tuksen kohde­ryhmä on korkea­kou­lu­tetut (yliopisto- tai ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto) työnha­kijat eri aloilta. Hakuaika päättyy 23.1.2022. Koulu­tukseen valitaan ensisi­jai­sesti Pohjois-Karjalan alueella asuvia tai täältä työtä hakevia. Koulutus alkaa 7.2.2022. Haku Te-palve­lujen kautta, linkki hakuil­moi­tukseen.

Tässä haussa haet koulu­tus­ko­ko­nai­suuteen, joka sisältää kaikki kolme moduulia ja valitset Tulevai­suuden työn kehittäjä moduu­lista yhden sinulle sopivimman koulu­tuksen. Valinnan kolman­nesta moduu­lista teet koulu­tuksen aikana.

Erillinen haku Tulevai­suuden työn kehittäjä -moduuliin!

Sinulla on mahdol­lisuus hakea myös pelkästään Tulevai­suuden työn kehittäjä moduulin koulutuksiin: 

 1. Asiakas­läh­töinen digipal­ve­lujen kehittäjä -koulutus
 2. Tiedon ja sen analy­soinnin kehittäjä -koulutus

Molemmat tämän moduulin koulu­tukset alkavat 21.3.2022. Koulu­tukseen haetaan Te-palve­lujen kautta ja hakuaika päättyy 13.3.2022. Linkki hakuil­moi­tukseen

Koulu­tuksen esite

Lisätietoja

lehtori Tuija Kainu­lainen, tuija.kainulainen@karelia.fi, p. 050 336 0484
projek­ti­koor­di­naattori Ulla Kallio, ulla.kallio@karelia.fi, p. 050 343 7622