Categories
Ajankohtaista

Urapal­velut

 

Urapal­velut on suunnattu palve­lemaan Karelian tutkinto-opiske­li­joita ja Kareliasta valmis­tu­neita alumneja. Palve­luiden tavoit­teena on tukea valmis­tu­mis­vai­heessa olevaa opiske­lijaa siirtymään työelämään tai jatko-opintoihin opinto­jensa jälkeen. Opiske­li­joille tarjotaan yksilöl­listä uraval­men­nusta ja työllis­ty­misen tukipalveluja.

Uraval­mennus on

 • luotta­muk­sel­lista keskus­telua uraval­men­tajan kanssa omista suunni­tel­mista opintojen jälkeen
 • eri mahdol­li­suuksien ja vaihtoeh­tojen punnitsemista
 • opiske­lijan urasuun­nittelu- ja työnha­ku­tai­tojen vahvistamista
 • opiske­lijan tilanteen ja tulevai­suuden suunni­telmien selkeyttämistä
 • ideointia ja päätöksiä 

Uraval­mennus on tarkoi­tettu valmis­tu­mis­vaiheen opiske­li­joille, joilla on mieltä askar­rut­tavia kysymyksiä omasta tulevai­suu­desta valmis­tu­misen jälkeen. Pohdinnan kohteina voivat olla esim. mitä minä osaan opintojen jälkeen, minne voisin työllistyä, mitkä jatko-opinnot voisivat olla hyödyl­lisiä jne. Uraval­men­nukseen voi varata ajan itse opiske­lijan omasta aloit­teesta tai vaihtoeh­toi­sesti opinto-ohjaajan tai opettajan tukemana. Valmennus on luotta­muk­sel­lista, henki­lö­koh­taista keskus­telua, jonka aikana yhdessä opiske­lijan kanssa selvi­tetään hänen lähtö­ti­lan­teensa ja asetetaan tavoitteet valmen­nuk­selle. Valmennus sisältää keskus­telua ja tavoit­teisiin sopivia tehtäviä, joiden avulla tuetaan ja seurataan opiske­lijan tavoit­teisiin pääsyä.

Itsenäisen urasuun­nit­telun tueksi löydät tältä sivus­tolta seuraavat osiot:

 • urasuun­nittelu
 • osaaminen ja sen tunnistaminen
 • työnha­ku­taidot
 • työpaikat ja työnhaun kanavat
 • sosiaa­linen media työnhaussa
 • työelämän lainsää­däntö ja pelisäännöt

Uraval­men­tajat

Satu Saarinen, urapalvelut@karelia.fi
Niina Pennanen, urapalvelut@karelia.fi

Tulevat tapah­tumat

Work Smart ura-ja rekry­ta­pahtuma 22.3.2022 klo 12-14. Lisää tietoa tapah­tu­masta tammikuussa.

Maahan­muut­tajien ohjaus

SIMHE-Karelian yksilöl­linen ohjaus on tarkoi­tettu maahan­muut­ta­neille, joilla on korkea­kou­lu­tut­kinto tai jotka haluavat opiskella korkea­kou­lussa. Ohjaus­kes­kus­te­luissa saat ohjausta sopivim­mille ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sille korkea­kou­lutus- ja urapo­luille kotou­tu­misen edistämiseksi. 

Ohjaus tarkoittaa henki­lö­koh­taista keskus­telua ohjaajan kanssa sinun koulu­tuk­sesta ja ammatista sekä työtä ja opiskelua koske­vista toiveista Suomessa. SIMHE-Karelia ohjaus auttaa, kun sinä haluat tietää, 

 • miten löytää opiske­lu­paikka korkea­kou­lussa Suomessa 
 • miten sinun osaaminen ja ammatti otetaan huomioon opiske­lussa ja työelämässä 
 • miten sinun koulu­tuk­sella ja osaami­sella saa töitä Suomessa 
 • miten voit opiskella lisää suomen kieltä 
 • miten haen aikai­semman tutkintoni rinnas­ta­mista ja tunnustamista
 • haluat miettiä erilaisia muita opiskelu- tai työvaihtoehtoja. 


Lisätietoja maahan­muut­tajien ohjauspalveluist

Maahan­muut­tajien ohjaajat

SIMHE-Kareliassa ohjausta antavat Hannele Niskanen ja Kirsi Autio. Yksilöl­listä ohjausta saa ottamalla yhteyttä sähkö­pos­tilla osoit­teeseen simhe@karelia.fi tai puheli­mella +358505750823.