Categories
Ajankohtaista

Urapal­velut

 

Urapal­velut on suunnattu palve­lemaan Karelian tutkinto-opiske­li­joita. Palve­luiden tavoit­teena on tukea valmis­tu­mis­vai­heessa olevaa opiske­lijaa siirtymään työelämään tai jatko-opintoihin opinto­jensa jälkeen. Opiske­li­joille tarjotaan yksilöl­listä uraval­men­nusta ja työllis­ty­misen tukipalveluja.

Urapal­velut tarjoaa:

 1. Henki­lö­koh­taista uravalmennusta​ ajanva­rauk­sella
 2. Uraval­men­tajan päivystys kampuksilla 
 3. Teema­viikkoja, urapajoja
 4. Täyden­tävän osaamisen opinnot​ (Urasuun­nittelu ja työelä­mä­taidot -kokonaisuus)
 5. Harjoittelu- ja työpaikkoja sekä opinnäy­tetyön aiheita Tuudossa

Henki­lö­koh­tainen uraval­mennus on tarkoi­tettu valmis­tu­mis­vaiheen opiske­li­joille, joilla on mieltä askar­rut­tavia kysymyksiä omasta tulevai­suu­desta valmis­tu­misen jälkeen. Pohdinnan kohteina voivat olla esim. mitä minä osaan opintojen jälkeen, minne voisin työllistyä, mitkä jatko-opinnot voisivat olla hyödyl­lisiä jne. Uraval­men­nukseen voi varata ajan itse opiske­lijan omasta aloit­teesta tai vaihtoeh­toi­sesti opinto-ohjaajan tai opettajan tukemana. Valmennus on luotta­muk­sel­lista, henki­lö­koh­taista keskus­telua, jonka aikana yhdessä opiske­lijan kanssa selvi­tetään hänen lähtö­ti­lan­teensa ja asetetaan tavoitteet valmen­nuk­selle. Valmennus sisältää keskus­telua ja tavoit­teisiin sopivia tehtäviä, joiden avulla tuetaan ja seurataan opiske­lijan tavoit­teisiin pääsyä. Uraval­mennus on

 • luotta­muk­sel­lista keskus­telua uraval­men­tajan kanssa omista suunni­tel­mista opintojen jälkeen
 • eri mahdol­li­suuksien ja vaihtoeh­tojen punnitsemista
 • opiske­lijan urasuun­nittelu- ja työnha­ku­tai­tojen vahvistamista
 • opiske­lijan tilanteen ja tulevai­suuden suunni­telmien selkeyttämistä
 • ideointia ja päätöksiä 

Uraval­men­tajan päivystys kampuksilla 

Päivystys on tarkoi­tettu kaikille Karelian tutkinto-opiske­li­joille. Voit tuoda CV:si, työha­ke­muksesi tai Linkedin-profiilisi uraval­men­ta­jalle kommen­toi­ta­vaksi. Myös lyhyt keskustelu sinua askar­rut­ta­vasta asiasta onnistuu. Aiheita voivat olla esim. harjoit­te­lu­paikan löytä­minen, työn haku, jatko-opinnot tai opinto­jak­sojen valintaan liittyvät asiat. Päivystys toimii ilman ajanva­rausta. Tervetuloa!

Aika: joka tiistai klo 12-13
Paikka: kampuksien aula

Uraval­men­tajat

Satu Saarinen ja Niina Pennanen
Ota meihin yhteyttä sähkö­pos­tilla urapalvelut@karelia.fi

Tapah­tumat

Match! 2022: Lopeta haaveilu – ala myymään! Huippuse­mi­naari MATCH! palaa täydellä ryminällä!

Aika: tiistai 8.11. klo 17-20
Paikka: Original Sokos Hotel Kimmel, Penttilä-sali

Nyt neljännen kerran järjes­tet­tä­vässä seminaa­rissa palataan juurille kaupanteon ihmeel­liseen maailmaan. Kaikki yrittäjät, myyjät, markki­noijat, toimi­tus­joh­tajat ja muut myynnin kanssa tekemi­sessä olevat asian­tun­tijat (sekä edellisten opiske­lijat), tämä tapahtuma on ennen kaikkea suunnattu teille. Myynnin ytimeen, siihen valmis­tau­tu­miseen, suden­kuoppiin sekä huippu­myyjän anato­miaan meitä sparraavat lukuisia palkintoja napannut ja satojen naisien (and counting) elämän muuttanut Milja Köpsi, intohi­moinen modernin myynnin sanan­saat­tajan Sani Leino sekä start-up sijoittaja, tieto­kir­jailija, sarjae­pä­on­nistuja ja halli­tusa­ma­tööri Kim Väisänen.

Tarkempi ohjelma ja ilmoit­tau­tu­minen tästä.

Oival­luksia ikigain avulla -webinaari
Aika: 15.11. klo 14-15
Paikka: Ilmoit­taudu tästä

Ikigai on japani­lainen elämän­fi­lo­sofia, jota tässä webinaa­rissa pohdimme etenkin uran kannalta. Pyrimme oival­tamaan, miten oma poten­tiaali, sisäinen motivaatio ja elämän merkitys nivou­tuvat toinen toisiinsa. Ikigain keskei­sissä löydök­sissä kysymys on siitä, mitä maailma tarvitsee, jota sinä omalla ainut­laa­tui­sella vahvuus­po­ten­ti­aa­lillasi voit tuottaa. Optimi­ti­lan­teessa ja parhaim­millasi onnistut löytämään kutsu­musam­matin, jolla varmistat samalla myös toimeen­tulosi. Webinaari perustuu vahvasti koulut­tajan tuoreeseen tieto­kirjaan Löydä vahvuus­po­ten­ti­aalisi – Työelämän ikigai.

Asian­tun­tijana valmentaja, tieto­kir­jailija ja innos­tuksen oival­luttaja Jari SaarenpääLuontaiset Taipu­mukset.

Yrityksen perus­ta­minen – liikei­deasta käytäntöön -webinaari
Aika: 16.11. klo 14-15.15
Paikka: Ilmoit­taudu tästä

Kun liikeidea on hahmot­tunut, mitkä ovat ne ensim­mäiset oleel­liset liikut kohti oman firman perus­ta­mista? Millaisia ovat hyvät ja kattavat liike­toi­min­ta­suun­ni­telmat, toimin­taym­pä­ristön analyysit ja talous­puolen suunni­telmat? Mikä yhtiö­muoto olisi sinulle osuvin? Tässä webinaa­rissa pereh­dymme yrityksen perus­ta­misen ratkai­seviin askeliin. Kuulemme neuvot myös start­ti­ra­hasta, rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sista ja uusien yrittäjien tukipal­ve­luista. Teemme katsauksen myös sivutoi­miseen yrittä­jyyteen ja kevyty­rit­tä­jyyteen. Esimerkkien kautta pohdimme myös sitä, mitkä voisivat olla toimi­vimpia ja edulli­simpia markki­noin­ti­tapoja yrittä­jyyden alkutaipaleella.

Webinaarin asian­tun­tijana yritys­neuvoja Anneli Rinta-PaavolaOulun seudun Uusyri­tys­keskus.

Resilienssi urataitona -webinaari
Aika: 22.11. klo 14-15.15
Paikka: Ilmoit­taudu tästä

Resilienssin käsitettä käytetään nykyään eri elämä­na­lueilla – eikä resilientin toiminnan vaade osana työelämää ja työuraa ole millään lailla poikkeus.

Erilaiset uramuu­tokset ja muutos­myl­ler­rykset ovat yhä useamman arkea, kun työelämä kehittyy nopeasti ja yksilöl­liset urapolut muuttuvat sirpa­lei­sem­miksi. Yksilöl­linen urahy­vin­vointi ja ammatil­linen kehit­ty­minen vaativat yhä jousta­vampaa psyyk­kistä selviy­ty­mis­kykyä ja muutos­ket­te­ryyttä, eli resilienssiä. Kyky elää ja toimia perät­täi­sissä tai lomit­tai­sis­sakin uramuu­tos­ti­lan­teissa on taitolaji, jossa voi kehittyä. Tässä webinaa­rissa painopiste on työurissa ja työuran murros­koh­dissa – siinä, miltä resilientti toiminta näyttää työnha­ku­ti­lan­teessa ja uudelle uralle siirryttäessä.

Pohdimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi ja mihin tarvit­semme resilienssiä työurallamme?
 • Millaista on resilientti ura-ajattelu?
 • Miten resilienssi liittyy proak­tii­viseen työnhakuun?
 • Miten omaa resilienssiä voi kehittää ja lisätä?

Webinaarin asian­tun­tijana urakoor­di­naattori Hanna Kela, Momentum.

Tulossa keväällä

Pestuu Joensuu -tapahtuma – maakun­nal­linen rekry­toin­ti­kiertue
Aika: 21.2. 2023 klo 12-15
Paikka: Joensuun Areena
Lisätietoja tästä.

Itsenäisen urasuun­nit­telun tueksi 
Maahan­muut­tajien ohjaus

SIMHE-Karelian yksilöl­linen ohjaus on tarkoi­tettu maahan­muut­ta­neille, joilla on korkea­kou­lu­tut­kinto tai jotka haluavat opiskella korkea­kou­lussa. Ohjaus­kes­kus­te­luissa saat ohjausta sopivim­mille ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sille korkea­kou­lutus- ja urapo­luille kotou­tu­misen edistämiseksi. 

Ohjaus tarkoittaa henki­lö­koh­taista keskus­telua ohjaajan kanssa sinun koulu­tuk­sesta ja ammatista sekä työtä ja opiskelua koske­vista toiveista Suomessa. SIMHE-Karelia ohjaus auttaa, kun sinä haluat tietää, 

 • miten löytää opiske­lu­paikka korkea­kou­lussa Suomessa 
 • miten sinun osaaminen ja ammatti otetaan huomioon opiske­lussa ja työelämässä 
 • miten sinun koulu­tuk­sella ja osaami­sella saa töitä Suomessa 
 • miten voit opiskella lisää suomen kieltä 
 • miten haen aikai­semman tutkintoni rinnas­ta­mista ja tunnustamista
 • haluat miettiä erilaisia muita opiskelu- tai työvaihtoehtoja. 


Lisätietoja maahan­muut­tajien ohjauspalveluista

Maahan­muut­tajien ohjaajat

SIMHE-Kareliassa ohjausta antaa Kirsi Autio. Yksilöl­listä ohjausta saa ottamalla yhteyttä sähkö­pos­tilla osoit­teeseen simhe@karelia.fi tai puheli­mella +358 50 467 9219