Categories
Ajankohtaista

Valmis­tu­misen jälkeen

Tietoa jatko-opinnoista

Amk-tutkinnon suori­tet­tuasi ja hankit­tuasi 2 vuotta työko­ke­musta, voit hakeutua yamk-tutkintoon. Tarjolla on jatku­vasti erikois­tu­mi­so­pintoja ja lyhyt­kursseja, joista on hyötyä ammatil­li­sessa kehittymisessäsi.

Sijoit­tu­misen seuran­ta­ky­selyt valmis­tu­neille opiskelijoille

Teemme seuran­ta­ky­se­lyitä, joissa keräämme tietoja työllis­ty­mi­sestäsi ja jatko-opinnoistasi. Kysely lähetetään noin vuoden kuluttua valmis­tu­mi­sestasi. Kyselyyn kannattaa vastata, koska hyödyn­nämme arvok­kaita tietoja koulu­tuksen kehit­tä­miseen ja suunnit­teluun mm. työmark­ki­na­ti­lanteet huomioiden.

Entä jos tutkin­to­to­dis­tukseni katoaa?

Säily­tämme opiske­li­ja­tie­tojasi opiske­li­ja­re­kis­te­rissä. Mikäli tutkin­to­to­dis­tuksesi ja/tai opinto­re­kis­te­riot­teesi katoaa, voit tilata jäljen­nöksen sähkö­pos­titse Opiske­li­ja­pal­ve­luista, opiskelijapalvelut@karelia.fi . Jos tarvitset leimatun ja allekir­joi­tetun kopion jostakin suorit­tamasi opinnon sisäl­löstä, saat myös sen Opiske­li­ja­pal­ve­luista. Toimitus tapahtuu yleensä postien­na­kolla, ja hinnat sisäl­tävät postien­nak­ko­maksun. Toimi­tusaika on kaksi viikkoa.

Saat omat opinto­suo­ri­tuksesi myös Oma Opinto­polku -palve­lusta, jossa voit tarkas­tella ja jakaa suori­tus­tie­tojasi viran­omai­sille ja työnantajille. 

Hinnasto:

 • Viral­li­sesti oikeaksi todis­tettu jäljennös tutkin­to­to­dis­tuk­sesta (liitteineen) tai erikois­tu­mi­so­pin­tojen todis­tuk­sesta (liitteineen): 
  60 euroa/kpl.
  Toinen ja sitä seuraavat kappaleet tilattuna saman­ai­kai­sesti ensim­mäisen kanssa 30 euroa/kpl
 • Oikeaksi todis­tetut jäljen­nökset muista todis­tuk­sista (lyhyt­kurssit, henki­lös­tö­kou­lu­tukset) 40 euroa/kpl
 • Opinto­suo­ri­tusote: Eronneet ja opintonsa keskeyt­täneet opiske­lijat sekä henkilöt, joilta on päättynyt opiske­luoikeus Kareliassa.
  10 euroa/kpl
 • Opinto­jak­sojen sisäl­tö­sel­vi­tykset, oikeaksi todis­tetut ja leimatut kopiot: perus­maksu 40 euroa + kopiot 2 euroa/kpl
 • Opinto-oppaat 2001 – 2009. Oikeaksi todis­tetut ja leimatut kopiot opinto­jak­sojen sisäl­löistä: perus­maksu 40 euroa + kopiot 2 euroa/kpl
 • Opetus­suun­ni­telmat 2010 ja eteenpäin. Oikeaksi todis­tetut ja leimatut kopiot opinto­jak­sojen sisäl­löistä: perus­maksu 40 euroa + kopiot 2 euroa/kpl
 • https://opinto-opas.karelia.fi/