Categories
Ajankohtaista

Vesis­tön­kun­nostus

Suomi on tuhansien järvien maa ja etenkin Itä-Suomessa järvet ja lammet sekä muut vesia­lueet peittävät suuren osan pinta-alasta. Uhkana kuitenkin on, että esimer­kiksi maata­louden päästöt kulkeu­tuvat vesis­töihin ja aiheut­tavat niiden rehevöi­ty­misen. Tällöin vesistön luonnol­linen tasapaino järkkyy. Rehevöi­tynyt järvi tai muu vesialue voidaan onneksi kuitenkin kunnostaa oikean­lai­silla toimen­pi­teillä, jotka määri­tellään huolel­lisen tilan­ne­kar­toi­tuksen kautta.

Tarjoamme asian­tun­ti­joi­demme toteut­tamia luotet­tavia vesis­tön­kun­nos­tus­pal­veluja. Kohteena olevan vesistön nykytila kartoi­tetaan esimer­kiksi tutki­malla veden laatu ja vesistöä rasit­tavat ravinne-kuormi­tukset. Lisäksi voidaan suorittaa myös sedimentti- ja pohjae­läin­tut­ki­mukset sekä kalas­to­ra­kenteen tutkimus. Tutki­musten perus­teella tehdään suunni­telma vesistön kunnos­ta­mi­seksi ja annetaan toimenpidesuositukset.

Kenelle

Yhdis­tyk­sille, yrityk­sille ja organi­saa­tioille sekä yksityi­sille henkilöille.

Palvelun osa-alueet:

  • Veden laatu- ja kuormitusanalyysit
  • Vesikas­vil­li­suus­tut­ki­mukset
  • Pohjae­läin­tut­ki­mukset
  • Kalas­to­ra­ken­ne­tut­ki­mukset
  • Vesis­töjen kunnos­tus­suun­ni­telmat ja toimenpidesuositukset

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Tarmo Tossa­vainen
tarmo.tossavainen[at]karelia.fi
Puh. 0503076415
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu