Categories
Ajankohtaista

Ylemmät amk-tutkinnot

Karelian ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto on tarkoi­tettu jo työelä­mässä oleville korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan. Yamk-tutkinnon laajuus on 60-90 opinto­pis­tettä. Yamk-tutkinto tuottaa saman kelpoi­suuden julkiseen virkaan kuin yliopis­toissa ja muissa tiede­kor­kea­kou­luissa suori­tettu ylempi korkeakoulututkinto.

YAMK-tutkinto opiskellaan monimuoto-opiskeluna, jossa on keski­määrin kaksi lähipäivää kuukau­dessa. Lähipäiviä täyden­netään omaeh­toi­sella opiske­lulla, etäteh­tä­villä ja verkossa tapah­tu­valla ohjauk­sella. Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen toteu­tetaan kokonai­suu­dessaan verkko-opintoina. Opiskelu onnistuu myös työn ohessa.

Opiske­li­joil­lamme on monipuo­liset mahdol­li­suudet vahvistaa kansain­vä­li­syys­osaa­mistaan. Tavoit­teesi mukai­sesti voit suorittaa tutkinnon osia englan­niksi tai liittää opintoihin opiske­lu­jakson ulkomai­sessa korkea­kou­lussa. Kansain­vä­li­syys­nä­kö­kulma on vahvasti mukana myös eri alojen opetuksessa.

Ylempään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoon haetaan korkea­kou­lujen yhteis­haussa. Hakukel­poi­suuden saa koulu­tus­koh­tai­sesti määri­tel­lyllä pohja­kou­lu­tuk­sella sekä tutkinnon jälkei­sellä kahden vuoden työkokemuksella.

Hae YAMK koulutuksia

HAKUAIKA

KOULUTUSALA

OPETUSMUOTO