Categories

Kestävä energia­talous

Monimuo­to­to­teutus

  • Tutkinto: Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  • Tutkin­to­nimike: Insinööri (ylempi AMK)
  • Tutkinnon laajuus 60 opintopistettä
  • Kesto on 1 – 2 lukuvuotta
  • Koulutus toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina. Kerran viikossa ohjausis­tunto ilta-aikaan.

Hakeminen

Suomessa tarvitaan lisää energia­ta­louden osaamista

Uusiu­tuvan energian käyttöä pyritään Suomessa lisäämään niin, että sen osuus kautta yhä suuremman osan energian­ku­lu­tuk­sesta. Tavoit­teeseen pääse­minen vaatii selkeitä lisäpa­nos­tuksia uusiu­tuvan energian tuotantoon, mikä puolestaan vaatii lisää alan osaamista.

Ilmas­ton­muu­toksen nouse­minen kestä­vyyden keskei­seksi mitta­riksi synnyttää uusiu­tuvan energian alalle runsaasti uutta kehitys- ja liiketoimintaa.

Kestävän energia­tau­louden koulutus toteu­tetaan verkko-opetuksena, joten varsi­naisia lähipäiviä ei ole. 

Näkemys kestävän kehityksen yhteis­kun­nal­li­sesta merkityksestä

Karelian kestävän energia­ta­louden insinöörin ylemmän amk-tutkinnon suori­tet­tuasi sinulla on näkemys kestävän kehityksen yhteis­kun­nal­li­sesta merki­tyk­sestä ja taito kehittää energia-alaa yritysten ja organi­saa­tioiden johto­tason tehtä­vissä. Samalla hankit valmiudet itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Tutkinto antaa sinulle mahdol­li­suuden toimia erilai­sissa yritysten, julkis­hal­linnon tai kolmannen sektorin asian­tuntija-, esimies- ja opetus­teh­tä­vissä. Tehtäväsi voivat liittyä energian hankintaan ja tuotantoon, energia­lii­ke­toi­mintaan, suunnittelu- ja kehit­tä­mis­toi­mintaan tai alan opetukseen.