Categories

Tekno­lo­giao­saa­misen johtaminen

Monimuo­to­to­teutus

  • Tutkinto Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  • Tutkin­to­nimike Insinööri (ylempi AMK)
  • Tutkinnon laajuus 60 opintopistettä
  • Kesto 1-2 lukuvuotta
  • Opetus­muoto Monimuo­to­to­teutus, jossa keski­määrin 2 – 4 lähipäivää kuukaudessa.
  • Koulu­tus­paikka Wärtsilä-kampus

Hakeminen

  • Hakuaika 16. – 30.3.2022
  • Opiske­lu­paikkoja 25
  • Lue lisää hakemi­sesta

Tekno­lo­giao­saa­misen johta­minen on strate­gista osaamista

Kyky ennustaa toimin­taym­pä­ristön muutoksia ja reagoida niihin on tulevai­suuden johtajan ehkä tärkein ominaisuus. Erityisen suuri merkitys strate­gi­sella osaami­sella on tekno­lo­gia­puo­lella, jossa toimintaa täytyy usein pystyä suunnit­te­lemaan useiksi vuosiksi eteenpäin.

Tutkinnon tavoit­teena on syventää teorian sovel­ta­mista oman tai muun valit­semasi organi­saation käytäntöön. Opinnäy­tetyö perustuu ajankoh­taiseen työelämän kehit­tä­mi­si­deaan tai -ongelmaan, ja se toteu­tetaan yhdessä työelämän kanssa. Koulutus järjes­tetään monimuoto-opetuksena ja siinä huomioidaan opiske­lijan nykyinen työtilanne.

Valmiudet johtamis- ja kehitystyöhön

Kareliassa insinöörin ylemmän amk-tutkinnon suori­tet­tuasi osaat ennakoida organi­saa­tiosi toimin­taym­pä­ris­tössä tapah­tuvia muutoksia. Lisäksi osaat tunnistaa olennaiset kehit­tä­mis­tarpeet ja tehdä tarkoi­tuk­sen­mu­kaisia valintoja. 

Sinulla on myös valmiudet ja kyky ottaa vastuu johtamis- ja kehitystyöstä.

Valmis­tut­tuasi toimit erilai­sissa yritysten, julkis­hal­linnon tai kolmannen sektorin asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä esimer­kiksi kehitys­pääl­likkönä, projek­ti­pääl­likkönä, tuotan­to­pääl­likkönä, laatu­pääl­likkönä, toimi­tus­joh­tajana tai yrittäjänä.