Ympäris­tö­vastuu

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toimii työnan­tajana ja korkea­kou­lu­yh­teisönä vastuul­li­sesti ja kestävää kehitystä edistäen. Tavoit­tee­namme on lisätä ekolo­gista, talou­del­lista ja sosiaa­lis­kult­tuu­rista kestä­vyyttä ja hyvin­vointia korkea­kou­lus­samme. Arvioimme  ja kehitämme korkea­koulun toimintaa jatku­vasti. Toteu­tamme avoimen tieteen ja tutki­muksen periaat­teiden mukaista avointa toimin­ta­kult­tuuria. Kestävän kehityksen edistä­minen sisältyy koulu­tus­tar­jon­taamme ja on kiinteä osa TKI-toimintaamme.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Karelia2030 – Kestävää elinvoimaa -strate­giassa on ympäris­tö­vas­tuumme huomioitu vahvasti. Olemme sitou­tuneet Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakunnan vähähii­li­syyden tavoit­teisiin. Strategian mukaisena tavoit­teena on hiili­neut­raali ammat­ti­kor­kea­koulu vuoteen 2028 mennessä. Osallis­tamme monia­lai­sesti opiske­li­joita, henki­lö­kuntaa ja yhteis­työ­kump­pa­neita ilmas­ton­muu­toksen torjuntaan ja edistämme resurs­si­vii­saita kierto­ta­louden ratkaisuja

Korkea­kou­lujen laadun­hal­lintaa auditoiva Kansal­lisen koulu­tuksen arvioin­ti­keskus (KARVI) on arvioinut Karealia-ammat­ti­kor­kea­koulun laatu­jär­jes­telmän vuonna 2018. Auditointi perustuu euroop­pa­laisiin laadun­var­mis­tuksen periaat­teisiin ja kritee­reihin. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun laadun­var­mis­tus­jär­jes­telmän arvioitiin olevan kokonai­suu­dessaan parhaalla eli edisty­neellä tasolla.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ympäris­tö­joh­ta­minen on osa laatu­jär­jes­telmän mukaista jatkuvan paran­ta­misen työtä. Karelialla on ollut aikai­semmin käytössä Green Office -ympäris­tö­jär­jes­telmä, jonka mukai­sesti on kehitetty ympäris­tö­joh­ta­misen käytäntöjä ja ympäris­tö­oh­jelma. Jatkumona aikai­sem­malle järjes­tel­mälle, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tavoit­teena on kehittää ja ottaa käyttöön ISO 14001 -standardia noudattava ympäris­tö­jär­jes­telmä. Karelia on myös mukana ammat­ti­kor­kea­kou­lujen hiili­ja­lan­jäljen laskennan ja hallinnan yhteis­työssä. Karelia on myös sitou­tunut ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteiseen kestävän kehityksen ohjelmaan.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on Pohjois-Karjalan biosfää­ria­lueen sopimus­kumppani ja edistää yhteis­työ­ver­koston kautta YK:n kestävän kestävän kehityksen tavoit­teita. Pohjois-Karjalan biosfää­rialue on osa UNESCO:n Man and the Biosphere -ohjelman kestävän kehityksen tutkimus-, kokeilu- ja kehit­tä­mi­sa­lue­ver­kostoa. t:0}).to