Categories
Ajankohtaista

Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

Tuleeko sinusta joskus yrittäjä? Toimitko jo nyt yrittäjänä? Karelian Yrittä­jyys­po­lulla yhdistät opinnot ja oman yrity­si­deasi kehittämisen.

Karelian Yrittä­jyys­polku

Alla on kuvattu erilaisia kaikille opiske­li­joille avoimia palve­luita ja opinto­jaksoja. Sisältö on organi­soitu yrittä­jyys­polun vaiheiden mukaisesti:

 1. Minulta puuttuu yritysidea
 2. Minulla on yritysidea, mutta en tiedä onko se realistinen
 3. Minulla on testattu ja pitkälle kehitetty yritysidea, mutta en ole perus­tanut vielä yritystä
 4. Minulla on rekis­te­röity yritys

Missä sinun yrittä­jyys­polkusi kulkee? Ole yhtey­dessä omaan opinto-ohjaa­jaasi. Voitte yhdessä katsoa, kuinka yhdistät yrittä­jyyden opintoihisi.

1. Minulta puuttuu yritysidea

Epic Challenge Joensuu -opinnot

Epic Challenge -opinnoilla opit tuote­ke­hitys-, testaus- ja ideoin­ti­me­ne­telmiä. On suuri mahdol­lisuus sille, että löydät opintojen aikana oman yritysidean.

Tuotteis­ta­minen ja innovaa­tio­toi­minta -opinnot

Opinto­jak­soilla opit tuote­ke­hitys-, testaus- ja ideoin­ti­me­ne­telmiä. Työskentely tapahtuu tiimeissä. Kehit­tä­mis­haasteet saadaan työelä­mästä. On suuri mahdol­lisuus sille, että löydät opintojen aikana oman yritysidean.

 • Laajuus: 5 + 10 op
 • Järjestäjä: Karelia-amk, UEF
Innovation Month® -opintojakso

Innovation Month® -opinto­jak­solla kehität oman yritys­idean yhdessä oman tiimisi kanssa.

2. Minulla on yritysidea, mutta en tiedä onko se realistinen

StartMeUp -liikei­dea­kil­pailu

StartMeUp –liikei­dea­kil­pailuun voit lähettää oman yritys­idean asian­tun­ti­joiden arvioi­ta­vaksi. Parhaille ideoille on tarjolla rahapal­kintoja. Kilpailu järjes­tetään vuosittain helmi-maaliskuussa.

Draft Program® -mikrorahoitusohjelma

Draft-ohjel­masta voit saada rahoi­tusta oman idean testaa­miseen ja kehit­tä­miseen. Haku kolme kertaa vuodessa. Kerralla valitaan kahdeksan tiimiä, jotka saavat kukin 1000 € kehittämisrahoitusta.

Joensuun Tiede­puisto: Liikeidean arviointi

Liikeidean arvioin­nissa pohditaan liikeidean kypsyyttä ja liikeideaa yleensä. Nähdäänkö idealle liike­toi­minnan mahdollisuutta?

Yrittäjän talous­hal­linto -opintojakso

Opinto­jak­solla opit ymmär­tämään yrityksen taloutta ja sovel­tamaan yrityksen talouden tietoja toiminnan suunnit­te­lussa, päätök­sen­teossa ja toteutuksessa.

 • Laajuus: 5 op
 • Järjestäjä: Karelia-amk, täyden­tävän osaamisen opinnot

3. Minulla on testattu ja pitkälle kehitetty yritysidea, mutta en ole perus­tanut vielä yritystä

Valmiin liike­toi­minnan mahdol­li­suudet -opintojakso

Opinto­jak­solla perehdyt markki­na­tes­tatun liike­toi­minnan aloitus­ta­poihin, opit kohteen määrit­tä­misen ja arvioinnin keinot sekä hinnan määrit­telyn perus­pe­ri­aatteet. Opit yrittä­jyyden aloit­ta­miseen liittyvät prosessit, sopimukset ja oikeu­del­liset kysymykset ja osaat arvioida liike­toi­minnan menes­ty­misen mahdollisuuksia.

 • Laajuus: 5 op
 • Järjestäjä: Karelia-amk, täyden­tävän osaamisen opinnot
Joensuun Tiede­puisto: Esihautomo

Esihau­to­mossa suunni­tellaan ja kartoi­tetaan tulevan liike­toi­minnan edelly­tyksiä ja vaati­muksia. Liikei­dealle laaditaan liike­toi­min­ta­suun­ni­telma, joka pohjautuu liike­toi­min­ta­mallin kuvaa­miseen. Suunni­telmaan sisältyy liike­toi­minnan kuvaus sekä liike­toi­minnan tulevai­suutta kuvaavat laskelmat. Jos simuloinnin tuloksena on kannat­tavan liike­toi­minnan mahdol­lisuus, perus­tetaan yritys ja siirrytään hautomovaiheeseen.

Start­tiraha

Kun harkitset yrityksen perus­ta­mista, ole hyvissä ajoin ennen yritys­toi­minnan käynnis­tä­mistä yhtey­dessä paikal­liseen TE-toimistoon, joka selvittää mahdol­li­suutesi start­ti­rahan saamiseen. Yritys­toi­mintaa ei tule aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta.

4. Minulla on rekis­te­röity yritys

Joensuun Tiede­puisto: Hautomo

Hauto­mossa yrityksen toimintaa sparrataan: autetaan mm. markki­noin­nissa, myynnissä, yritys­ta­lou­dessa ja rahoi­tuk­sessa, hallin­nossa ja muissa alkuvaiheen käytännön asioissa. Monipuo­li­sissa koulu­tuk­sissa yrittä­jille luodaan valmiuksia menes­ty­välle liike­toi­min­nalle. Hauto­mossa luodaan vahva perusta kehittää ja kasvattaa liike­toi­mintaa! Hauto­mo­vaihe kestää 1–3 vuotta.

Markki­noin­nilla menes­tykseen -opintojakso

Opinto­jak­solla opit ymmär­tämään markki­noinnin merki­tyksen yrityksen menes­tys­te­kijänä ja hahmotat perus­asiat markki­noin­ti­kon­sep­tista, henki­lö­koh­tai­sesta myynti­työstä ja asiak­kuu­den­hal­lin­nasta. Opit sovel­tamaan erityi­sesti pieny­ri­tyksen näkökul­masta keskei­simpiä markki­noinnin oppeja.

 • Laajuus: 5 op
 • Järjestäjä: Karelia-amk, täyden­tävän osaamisen opinnot

Yhteys­tiedot

Heikki Immonen
yrittä­jyyden yliopettaja
heikki.immonen[at]karelia.fi
puh. 050 310 9657

Opiskelija: Lisätietoa yrittä­jyyden yhdis­tä­mi­sestä opintoihisi saat opinto-ohjaajaltasi!