Categories

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 40
  • Tutkinnon laajuus 240 opintopistettä
  • Kesto 4 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Insinööri (AMK)
  • Koulu­tus­paikkana Wärtsilä-kampus
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8-18 välillä

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku 16. – 30.3.2022
  • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 20, yo-todis­tus­va­linta 10, ammatil­linen todis­tus­va­linta 10
  • Lue lisää hakemi­sesta

Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka on tulevai­suutta isolla T:llä.

Kyseessä on yksi voimak­kaimmin kasva­vista teolli­suuden ja yritys­toi­minnan aloista, ja alan asian­tun­ti­jao­saa­mista tarvitaan koko ajan enemmän kaikilla yhteis­kunnan sektoreilla.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinöörinä osaat kehittää yritysten toimin­ta­tapoja aiempaa energia­te­hok­kaam­miksi ja ympäristöä säästä­viksi, suunni­tella uusiu­tuvan energian ratkaisuja ja analy­soida ympäristön tilaa.

Energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinöö­rio­pin­noissa perehdyt monipuo­li­sesti uusiu­tuvaan energiaan – sen tekno­lo­gioihin, tuotta­miseen ja hyödyn­tä­miseen. Lisäksi opit suunnit­te­lemaan energia­rat­kaisuja erilaisiin kohteisiin pienta­loista teolli­suus­yri­tyksiin sekä laatimaan laatu- ja ympäristöjärjestelmiä.

Ala on myös kansain­vä­li­sesti kasvava, joten voit tähdätä myös kv-uralle. Työnan­ta­jiasi ovat teolli­suus­yri­tykset, ympäristö- ja energia-alan yritykset, suunnittelu- ja konsult­ti­toi­mistot, julkisen sektorin ympäristö- ja tekniset palvelut sekä ympäristöhallinto.

Insinöörinä työelä­mässä

Energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinöörinä toimit energia- ja ympäris­töalan suunnittelu-, tutkimus- ja tuote­ke­hi­tys­teh­tä­vissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. 

Tehtä­vä­ni­mik­keitäsi voivat olla esimer­kiksi energia­neuvoja, energiay­rittäjä, ympäris­töin­si­nööri, laatu- ja ympäris­töin­si­nööri, jäteneuvoja, ympäris­tön­suo­je­lu­tar­kastaja, ympäris­tön­suo­je­lusih­teeri, ympäris­tö­suun­nit­telija, ympäristöasiantuntija.

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös: