Categories

Restonomi (AMK)

Päivä­to­teutus

  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Restonomi (AMK)
  • Koulu­tus­paikka Wärtsilä-kampus
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.

Hakeminen

  • Erillishaut: hae koulu­tuksiin Opintopolussa.
  • Ei mukana kevään 2022 haussa

Resto­nomina olet matkai­lu­lii­ke­toi­minnan ammattilainen

Maailman arvos­te­tuimpia matkai­luop­paita julkaiseva Lonely Planet valitsi Suomen maailman kolman­neksi parhaaksi matka­koh­teeksi vuodelle 2017, ja muun muassa Aasiassa Suomi kiinnostaa koko ajan enemmän – mikä yksistään voi parhaassa tapauk­sessa tarkoittaa kymme­nien­tu­hansien turistien lisäystä joka vuosi. Näin ollen alalle tarvitaan kipeästi uusia tekijöitä.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena resto­nomina olet matkai­lu­lii­ke­toi­minnan ammat­ti­lainen, joka osaa tuotteistaa ja markki­noida erilaisia matkai­lu­pal­ve­luita. Osaat suunni­tella ja kehittää palve­lu­lii­ke­toi­mintaa ja ymmärrät kannat­tavan liike­toi­minnan edellytykset.

Valmistut meiltä matkai­lualan asian­tuntija- ja esimies­teh­täviin tai itsenäi­seksi yrittä­jäksi. Toimen­kuvasi voi olla esimer­kiksi markki­noin­ti­vas­taava, ohjel­ma­pal­ve­luiden tuottaja, vuoro­pääl­likkö, projek­ti­koor­di­naattori, matkai­lu­neuvoja tai kokous- ja kongres­si­pääl­likkö. Tutkinto antaa myös valmiudet pyrkiä ammatil­liseen opettajakoulutukseen.

Opintojesi kantavina teemoina ovat matkai­lualan yrittäjyys ja yritys­toi­minta, laatu ja turval­lisuus sekä kestävä kehitys. Opinnot koostuvat sekä lähi- että virtu­aa­lio­pin­noista, ja opiskelu tapahtuu kiinteässä yhteis­työssä työelämän kanssa. Voit myös suorittaa osan opinnoistasi tai työhar­joit­telun ulkomailla.

Restonomi työelä­mässä

Kareliasta valmistut matkailu- ja palve­lualan asian­tuntija-, kehit­tämis-, esimies- ja muihin vastuul­lisiin tehtäviin tai itsenäi­seksi yrittäjäksi. 

Matkailu on jatku­vasti kasvava toimiala, joten resto­nomina sinulla on monipuo­liset työllis­ty­mis­mah­dol­li­suudet. Ammat­ti­ni­mik­keitä ovat esimer­kiksi markki­noin­tias­sis­tentti, ohjel­ma­pal­ve­luiden tuottaja tai projek­ti­vas­taava, matkai­lu­yrittäjä, vuoro­pääl­likkö, projek­ti­koor­di­naattori, myynti­sih­teeri, myynti­pääl­likkö, matkai­lu­neuvoja tai kokous- ja kongressipäällikkö. 

Tutkinto antaa myös valmiudet pyrkiä ammatil­liseen opettajakoulutukseen.

matkailu opiskelija anni vento

”Sattumien kautta tismalleen oikeaan paikkaan”

Media­no­mi­kou­lu­tuksen pääsy­koe­päivänä kesäkuussa 2014 nukuin niin pahasti pommiin, etten ehtinyt pääsy­ko­keisiin ollenkaan. Silloin harmitti, mutta myöhemmin olen ajatellut sattu­muksen olleen jonkin­lainen kosminen kohta­lon­merkki, sillä kuukautta myöhemmin sain tietää päässeeni opiske­lemaan matkailua Kareliaan. Nyt opintojeni loppusuo­ralla kolmannen vuoden keväällä koen olevani enemmän kuin oikeassa paikassa, kertoo resto­no­mio­pis­kelija Anni Vento.

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös: